article banner
Legal

UBO-register van start op 27 september 2020

Tessa Viragh Tessa Viragh

Op 7 juli 2020 is bekend geworden dat het UBO-register op 27 september 2020 van start gaat. De Wet Implementatie UBO-register verplicht rechtspersonen om informatie over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden en de verplichting voor stichtingen om uitkeringen van 25 procent of minder bij te houden. informeerden we u al over de perikelen rond de totstandkoming. We zetten de verplichtingen hier nogmaals kort voor u op een rij.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ oftewel de uiteindelijke belanghebbende. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon die:

 • óf meer dan 25 procent van de aandelen houdt of stemrecht heeft;
 • of meer dan 25 procent eigendomsbelang in een onderneming heeft;
 • dan wel de feitelijke zeggenschap over de onderneming of instelling heeft.

Er kunnen in een onderneming meerdere UBO’s zijn. Indien aan de hand van voorgaande criteria géén UBO is toe te wijzen, moet een statutair bestuurder of vennoot (niet zijnde een commanditaire) als UBO worden aangewezen. Een dergelijke aangewezen persoon wordt pseudo-UBO genoemd. Bepaalde informatie over de UBO’s wordt publiek toegankelijk. Het betreft de naam, geboortemaand- en jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het gehouden belang.

Welke verplichtingen treden op 8 juli 2020 in werking?

Sommige onderdelen van de wet zijn al op 8 juli 2020 in werking getreden. Het betreft de verplichting voor rechtspersonen om informatie over hun UBO’s intern te verzamelen en bij te houden en de verplichting van de UBO om mee te werken aan een verzoek van een rechtspersoon tot informatie. Rechtspersonen hoeven deze informatie nog niet te registreren bij het register.

Daarnaast moeten stichtingen begunstigden, die een uitkering krijgen van 25 procent of minder van de uitgekeerde bedragen in een bepaald boekjaar, in een register in de eigen administratie opnemen. Van stichtingen wordt niet gevraagd om meer gegevens te verzamelen over de personen aan wie zij doneren dan zij nu reeds op grond van hun boekhoudverplichting doen. Deze verplichting moet worden gezien als een specificering van de administratieplicht van art. 2:10 BW.

Voor wie geldt de verplichting?

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Kerkgenootschappen moeten ook UBO's gaan inschrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is. Als dit bekend is, worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd. Voor Fondsen voor gemene rekening is aparte wetgeving aangekondigd.

Voor wie geldt de verplichting niet?

De volgende rechtsvormen hebben geen opgaveplicht:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100 procent dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen, die vestigingen in Nederland hebben (branch offices) hebben ook geen registratieplicht in Nederland. Deze moeten UBO's inschrijven in het land van oprichting.

Welke verplichtingen treden op 27 september 2020 in werking?

Er geldt een overgangsperiode voor bestaande rechtspersonen. Na 27 september 2020 krijgen zij 18 maanden de tijd voor de UBO-registratie. Nieuw op te richten rechtspersonen moeten hun UBO(’s) na 27 september 2020 meteen al registreren wanneer zij zich voor het eerst aanmelden bij het handelsregister voor de registratie van hun onderneming. Het UBO-register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel (KvK).

Sanctie

Voldoet een rechtspersoon niet aan de UBO-registratieverplichting? Dan kunnen er zowel administratiefrechtelijke als strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

Wie mogen het register inzien?

Iedereen mag - als het UBO-register is ingegaan - de gegevens van een organisatie en van haar UBO's raadplegen. Dit kan door het kopen van een KvK-uittreksel UBO-register tegen een tarief van 2,50 euro. Bevoegde autoriteiten die het UBO-register gebruiken om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen, zien echter meer informatie over een UBO dan anderen.

Terugmeldverplichting Wwft-instellingen

Voor Wwft-instellingen, zoals accountants-, advocaten- en notariskantoren, trustkantoren en banken wordt een terugmeldingsplicht ingevoerd. Dat betekent dat deze instellingen verplicht zijn om aan de KvK door te geven indien zij vaststellen dat de UBO-gegevens daarin niet correct of niet volledig zijn. Ook deze verplichting gaat gelden vanaf 27 september 2020.

Vragen?

Heeft u vragen over het UBO-register? Neem dan contact op met een van de juristen van Grant Thornton.

Actualiteiten