Healthcare

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) treedt per 1 januari 2022 in werking

Jeroen Bos
Door:
insight featured image
Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Het voornaamste doel hiervan is een verbetering van de zorgkwaliteit.
Onderwerpen

De nieuwe regels beogen te zorgen voor een betere bewustwording bij startende aanbieders nog voordat zij beginnen. Maar ook voor bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders heeft de wet gevolgen.

Meldplicht

Vanaf 1 januari 2022 hebben een meldplicht. Een melding vindt plaats bij een digitale portal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat hierbij om zorgaanbieders die zorg verlenen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hieronder vallen zorginstellingen, maar ook bijvoorbeeld zzp’ers die als solistisch werkende zorgverleners werkzaam zijn. En het gaat om jeugdhulpaanbieders die jeugdhulp verlenen op grond van de Jeugdwet. Nieuwe aanbieders moeten een melding maken, voordat zij met zorg of jeugdhulp starten. Bestaande aanbieders hebben hiervoor tot 1 juli 2022 de tijd. De meldplicht geldt ook voor beroeps- of bedrijfsmatige solisten en instellingen, waarvan de zorg of jeugdhulp uit een komt. Door de melding krijgt de IGJ alle aanbieders beter in beeld. Tegelijk worden aanbieders met gerichte communicatie meer bewust gemaakt van de bestaande (kwaliteits)eisen.

Vergunningplicht

Op grond van de Wtza moeten een vergunning aanvragen. Dit vervangt het systeem van de WTZi-toelating. Deze vergunning legt meer nadruk op de kwaliteit van zorg en laat zorgaanbieders niet meer automatisch (van rechtswege) toe. Daarbij zijn er meer mogelijkheden van weigering en intrekking van de vergunning. De vergunningplicht geldt voor instellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen en instellingen die zorg (doen) verlenen met meer dan tien zorgverleners, waarbij de instelling valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of onder de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2021 mogen zorgaanbieders nog een WTZi-toelating aanvragen. Indien een instelling al beschikt over een WTZi-toelating en ook Wtza-vergunningplichtig is, wordt de WTZi-toelating automatisch omgezet naar een Wtza-vergunning. Dit is niet het geval bij een WTZi-toelating die van rechtswege geldt, zoals bijvoorbeeld bij .

In het Uitvoeringsbesluit Wtza zullen nog categorieën van zorgaanbieders worden opgenomen die uitgezonderd zijn van de vergunningplicht. Naar verwachting is dit besluit rond de zomer van 2021 definitief en zal het op 1 januari 2022 in werking treden.

Intern toezicht

De eis van een onafhankelijk interne toezichthouder volgt nu al uit de Transparantie-eisen in de WTZi, maar zal per 1 januari 2022 blijken uit de Wtza. Deze eis geldt voor zorgaanbieders die ook een Wtza-vergunning nodig hebben. Naast de al geldende eisen, zal in nadere regelgeving onder meer worden vastgelegd hoe de waarborging van de onafhankelijke taakvervulling door de interne toezichthouder wordt vormgegeven, hoe de samenstelling is en wat diens taken en bevoegdheden zijn.

Jaarverantwoording

Ook de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) treedt op 1 januari 2022 in werking. Daardoor houdt vanaf dat moment de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in plaats van de IGJ toezicht op de naleving door zorgaanbieders van de jaarverantwoordingsplicht. Door het totale financieel-economische toezicht bij de NZa neer te leggen, ontstaat er een groter samenwerkingsvoordeel binnen de zorgautoriteit.

Op grond van de AWtza geldt voor iedere zorgaanbieder een jaarverantwoordingsplicht, die uniform openbaar moet worden gemaakt. Het doel van een openbare jaarverantwoording in de zorg is een eerlijke en professionele bedrijfsvoering.

Eind 2020 is de internet consultatie afgesloten van de Regeling Jaarverantwoording Wmg. Deze regeling verplicht zorgaanbieders, die zich moeten verantwoorden, een controleverklaring bij te voegen bij de openbaar te maken financiële verantwoording. Als gevolg daarvan zullen circa 18.000 extra zorgaanbieders controlewerkzaamheden moeten laten uitvoeren, hetgeen op veel bezwaren stuit. Dit blijkt ook uit de reacties in de consultatieronde. Het is dan ook de vraag of de Regeling in de voorgestelde opzet zal worden gehandhaafd. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen in de gaten.

Healthcare Zorgprestatiemodel

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met