Wet- en regelgeving

Hoe is de verhouding man/vrouw in uw bedrijfstop? Let op nieuwe wet 1 januari 2022!

Géraldine Grünberg
Door:
insight featured image
Bent u een beursgenoteerde of als grote niet-beursgenoteerde vennootschap te kwalificeren naamloze of besloten vennootschap (NV of BV)? Dan moet u sinds 1 januari 2022 rekening houden met de wet ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35 628)’.
Onderwerpen

Deze wet moet de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub)top van grote organisaties evenwichtiger maken. Ook uw vennootschap moet hierdoor misschien aan het ingroeiquotum voldoen en zelf passende en ambitieuze streefcijfers formuleren en rapporteren aan de Sociaal Economische Raad (SER). Geldt dit ook voor u en wat betekent deze wet precies?

Waarom deze nieuwe wet?

De SER concludeerde in haar rapport: ‘Diversiteit aan de top: tijd voor versnelling’ dat er onvoldoende voortgang is geboekt in de groei van vrouwen in topfuncties. Dit is volgens de SER reden voor stevige maatregelen en een integrale aanpak om de genderdiversiteit te verhogen. Op 28 september 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel en trad de wet daarom op 1 januari 2022 in werking.

Geldt het ingroeiquotum en de streefcijferregeling ook voor u?

Het ingroeiquotum en de streefcijferregeling moeten een bijdrage leveren aan een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Op dit moment geldt het ingroeiquotum enkel voor beursgenoteerde ondernemingen en de streefcijferregeling voor grote, niet beursgenoteerde ondernemingen. Is uw organisatie een van beiden, dan moet u de komende tijd werk maken van een (meer) gelijkwaardige man/vrouw verhouding. Dit betekent concreet het volgende:

Heeft u een beursvennootschap?

Dan moet de man/vrouw verhouding groeien naar ten minste een derde van het aantal mannen en ten minste een derde van het aantal vrouwen. Is een benoeming in strijd met het ingroeiquotum, dan is deze benoeming nietig en blijft de vacature openstaan. Er zijn enkele belangrijke uitzonderingen:

  • Een ingroeiquotum is niet mogelijk als uw RvC of one-tier board bestaat uit 1
  • Voert uw vennootschap een bezoldigingsbeleid? In uitzonderlijke omstandigheden mag u hiervan afwijken om de lange termijnbelangen en de duurzaamheid van uw vennootschap te dienen of haar levensvatbaarheid te garanderen. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer een groot deel van uw RvC onvoorzien aftreedt of wanneer uw vennootschap in zwaar weer dringend een nieuwe commissaris moet aanstellen en u niet de tijd of middelen heeft om uitgebreid te zoeken naar een geschikte kandidaat. In dit soort situaties mag u een commissaris benoemen die de man/vrouw verhouding niet evenwichtiger maakt. Omdat zo een benoeming uitzonderlijk is, geldt hiervoor een maximale periode van 2 jaar.
  • Commissarissen mogen na hun eerste ambtsperiode herbenoemd worden, ook als dit de verhouding man/vrouw niet evenwichtiger maakt. Herbenoeming is mogelijk binnen 8 jaar naar de eerste benoeming voor een termijn van 2 jaar met maximale verlenging van 2 jaar. Uw goed functionerende commissarissen hoeven dus niet gedwongen na 4 jaar te vertrekken.

    Het ingroeiquotum geldt voor alle Nederlandse beursgenoteerde organisaties waarvan aandelen of certificaten genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam. Bij elkaar zijn dit ongeveer 100 organisaties.

Heeft u een grote NV of BV?

Dan bent u verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor het bestuur, de RvC en de subtop. Daarnaast moet u concrete plannen maken om deze uit te voeren en transparant zijn over het proces, zodat de SER kan monitoren of u aan uw verplichtingen voldoet en waarbij u zich kan spiegelen aan anderen.

U kwalificeert als ‘grote vennootschap’ als u voldoet aan ten minste 2 van deze 3 criteria:

  • De waarde van uw activa bedraagt meer dan 20 miljoen euro volgens de balans.
  • De netto-omzet over uw boekjaar bedraagt meer dan 40 miljoen euro.
  • Uw gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is 250 of meer.

De regel geldt hierdoor voor ongeveer 5.000 organisaties.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met onze juridische adviseurs. Ze vertellen u graag meer en helpen u bij het invulling geven aan deze wijzigingen in de praktijk.