article banner
Legal

Mag ik met mijn werknemer een all-in uurloon overeenkomen?

Bert Boermans Bert Boermans

Geregeld wordt de volgende vraag gesteld: mag bij het sluiten van een oproepovereenkomst [ 696 kb ] (nul-uren contract) het vakantiegeld (minimaal 8 procent) en de loonwaarde van de op te bouwen vakantiedagen, maandelijks in het brutoloon worden opgenomen en worden uitbetaald? Oftewel in het kort de vraag: mag ik met mijn werknemer een all-in uurloon overeenkomen? Het scheelt namelijk een hoop rekenen en administratie. Hieronder geven we het antwoord.

Vakantiebijslag in het uurloon

Mag de vakantiebijslag maandelijks worden uitbetaald? In de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag is bepaald dat de vakantiebijslag maandelijks, of per loonbetalingsperiode, mag worden uitbetaald. Een voorwaarde daartoe is dat dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen en niet in strijd is met de (mogelijk van toepassing zijnde) cao. De vakantiebijslag moet wel gespecificeerd zijn op de salarisstrook.

Let daarbij op dat het met de werknemer overeengekomen salaris, exclusief de vakantiebijslag, minimaal zo hoog is als het wettelijk minimumloon of cao-loon.

Geldelijke waarde van de vakantiedagen in het uurloon 

Ten aanzien van de loonwaarde van de vakantiedagen ligt dit anders. Werknemers moeten hun vakantiedagen op kunnen nemen en mogen daarin niet belemmerd worden. Het uitgangspunt van de wet is dat de werknemer gedurende zijn vakantie het recht op loon behoudt. Als de werkgever de waarde van de op te bouwen vakantiedagen maandelijks betaalt, ontvangt de werknemer geen loon over de periode dat hij met vakantie gaat. Die dagen zijn immers al aan de werknemer uitbetaald. Het niet hebben van inkomsten kan een belemmering vormen om op vakantie te gaan. De vraag of een werkgever maandelijks de loonwaarde van de vakantiedagen mag betalen, moet in dit licht bezien met 'nee' beantwoord worden. 

Het Europees Hof van Justitie (HvJ) heeft, met betrekking tot de vraag of de loonwaarde van de vakantiedagen maandelijks mag worden uitbetaald, een aantal jaren geleden (16 maart 2006) een uitspraak gedaan. Volgens het HvJ heeft een werknemer tijdens zijn vakantie recht op doorbetaling van het loon. Als de werknemer op vakantie gaat, moet het salaris vergelijkbaar zijn met het salaris dat de werknemer krijgt als hij werkt. Deze overweging lijkt te wijzen op een verbod om de waarde van opgebouwde vakantiedagen maandelijks uit te betalen.

Tegelijkertijd oordeelde het HvJ volgende: het is een werkgever toegestaan om het vakantieloon te verrekenen met het loon waar een werknemer tijdens vakantie recht op heeft. Een voorwaarde is dat dit maandelijks uitbetaalde bedrag aan vakantieloon op een transparante en begrijpelijke wijze aan de werknemer wordt uitbetaald. Het moet dus voor de werknemer duidelijk te zijn dat het vakantieloon in feite een voorschot is op het loon dat tijdens vakantie zou worden doorbetaald. De gedachte is dat de werknemer dat deel van zijn salaris opzij kan zetten voor de tijd dat hij met vakantie gaat, zodat hij dan daarmee in zijn vaste lasten kan betalen.

De werkgever moet kunnen bewijzen dat dit voldoende duidelijk aan de werknemer is gecommuniceerd. Kan een werkgever dit niet aantonen, dan is de afspraak ongeldig en zal de werkgever dus loon moeten doorbetalen tijdens vakantie. Ongeacht het feit dat in het vaste loon al een component ´vakantieloon´ was inbegrepen. 

All-in uurloon voorwaarden 

Uit uitspraken van Nederlandse rechters over de toelaatbaarheid van een all-in loon, maken wij op dat zij in beginsel de tweede overweging van het HvJ volgen. Een all-in uurloon (met inbegrip van vakantiebijslag en de geldelijke waarde van de opgebouwde vakantiedagen) wordt toegestaan onder de voorwaarden dat:

  • Er door de werknemer onregelmatig en weinig wordt gewerkt, tot circa 10 tot 15 uur in de maand, en daarmee de loonwaarde van de vakantiedagen dus laag is;
  • Op de loonstroken van werknemer duidelijk zichtbaar is welk deel van de loonbetaling het reguliere loon betreft, welk deel vakantietoeslag en welk deel betaling voor de loonwaarde van de vakantiedagen;
  • Het inzichtelijk is dat de werknemer daadwerkelijk vrije dagen opneemt, als ware het vakantiedagen zijn. De opgenomen vakantiedagen dienen door de werkgever als vakantiedagen geregistreerd te worden. De werkgever moet dus zorgen voor een duidelijke vakantieadministratie en een controle daarop;
  • Het uitbetalen van de vakantiedagen er niet voor mag zorgen dat de werknemer niet meer op vakantie gaat. De werkgever dient het vrij nemen van de werknemer te stimuleren. De werkgever mag de vakantieopname niet belemmeren;
  • De werknemer van het systeem van het all-in uurloon geen financieel nadeel mag ondervinden.

Let op: over de loonwaarde van een vakantiedag heeft de werknemer recht op vakantietoeslag. Die loon waarde zal daarom met 8% verhoogd dienen te worden.

Conclusie

Wilt u een all-in loon met uw werknemer overeenkomen en ook de eventueel van toepassing zijnde cao dat het mogelijk maakt? Dan dient u daartoe een bepaling op te nemen in de te sluiten arbeidsovereenkomst. Ook is het raadzaam op de loonstrook kenbaar te maken welk deel van de maandelijkse betaling het reguliere loon is, welk deel het vakantiegeld is en welk deel de vakantiedagen zijn.

Wilt u meer weten over het betalen van all-in uurloon of heeft u hulp nodig bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst waarin dit wordt overeengekomen? 

Neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen