Heeft u te maken met een cyberincident? Neem 24/7 contact met ons op.

Belastingadvies

Vakantiewerk: fiscale tips voor de werkgever

John Peek John Peek

Heeft u tijdens de zomermaanden scholieren in dienst? Voor deze vakantiekrachten gelden speciale richtlijnen waaraan u als werkgever moet voldoen, maar ook voor de vakantiekrachten zelf zijn er enkele aandachtspunten. Breng hen hiervan op de hoogte!

Vakantiekracht jonger of ouder dan 16 jaar?

Is uw werknemer jonger dan 16 jaar? Dan mag de werknemer in de vakantieperiode (juli/augustus) onbeperkt bijverdienen. De verdiensten hebben geen gevolgen voor de kinderbijslag.

Is uw werknemer 16 of 17 jaar ? Dan mag de werknemer gedurende het jaar maximaal 1.265 euro netto per kwartaal verdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. De ouders zijn verplicht om het inkomen hoger dan 1.265 euro netto per kwartaal aan het SVB door te geven. Verdient de werknemer van 16 of 17 jaar meer, dan wordt de kinderbijslag gestopt. Daarnaast mag de werknemer van 16 of 17 jaar in de vakantieperiode (juli/augustus) nog eens maximaal 1.299 euro netto extra bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag.

Hoger minimumloon vanaf de verjaardag

Voor elke jeugdige leeftijd geldt een minimumloon. Hoe ouder uw werknemer is, hoe hoger het minimumloon. U bent als werkgever verplicht minimaal het nieuwe minimumloon te betalen vanaf de dag van de verjaardag. Let op! Per 1 juli 2017 is het minimumloon gestegen.

Mogelijke teruggave loonbelasting

Door toepassing van de loonbelastingtabellen op het loon van uw vakantiekrachten, kan het zijn dat er per betalingstijdvak loonheffing op het loon wordt ingehouden. Heeft uw vakantiekracht op jaarbasis een laag loon verdiend en is er loonheffing ingehouden? Dan is het voor uw vakantiekracht raadzaam na afloop van het kalenderjaar aangifte inkomstenbelasting in te vullen en naar de belastingdienst te sturen. Eén en ander is afhankelijk van de teruggavegrens, maar het is zeker de moeite waard om dit in de gaten te houden. Mogelijk krijgt de vakantiekracht de teveel ingehouden loonheffingen terug van de belastingdienst.

Studenten- en scholierenregeling

Voor studenten en scholieren bestaat er een speciale regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat u als werkgever minder loonbelasting/premie volksverzekeringen in hoeft te houden en eventueel minder WW-premie (sectorpremie) hoeft te berekenen en af te dragen.

Daarnaast mag u met een dergelijke verklaring van de student/scholier in plaats van het werkelijke loontijdvak (week, maand of 4-weken) voor de berekening van de loonheffingen het kalenderkwartaal gebruiken.

In veel gevallen wordt er dan minder of zelfs helemaal geen loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden. Hiermee voorkomt de student/scholier dat hij aan het begin van het nieuwe kalenderjaar een teruggaafverzoek (zie hierboven) moet doen om teveel ingehouden loonbelasting van het afgelopen kalenderjaar terug te krijgen van de belastingdienst.

Wilt u van deze regeling gebruik maken? Dan moet u een verklaring hebben waarin de student/scholier aangeeft dat hij/zij voor deze regeling in aanmerking wil komen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Scholieren voor wie aan het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag op grond van de Algemene kinderbijslagwet.
  • Studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
  • Studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en schoolkosten.
  • Buitenlandse studenten en scholieren die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC)

Wilt u meer weten over de richtlijnen rondom vakantiewerk, neem dan contact op met onze HR services adviseurs.

Gerelateerde artikelen