Belastingadvies

Vakantiewerk: fiscale tips voor de werkgever

Door:
insight featured image
Heeft u tijdens de zomermaanden scholieren in dienst? Voor deze vakantiekrachten gelden speciale richtlijnen waaraan u als werkgever moet voldoen, maar ook voor de vakantiekrachten zelf zijn er enkele aandachtspunten. Breng hen hiervan op de hoogte!
Onderwerpen

Download ons Whitepaper werkkostenregeling (WKR)

U leest meer over en ontvangt tips voor:

  • De vrije ruimte.
  • Hoe de WKR goed is voor uw medewerkers.
  • Hoe de WKR goed is voor de dga.
  • Wat de WKR betekent voor uw organisatie.

Is de vakantiekracht jonger dan 18 jaar?

Is uw vakantiekracht jonger dan 18 jaar? Dan mag hij onbeperkt bijverdienen. Die inkomsten hebben geen gevolgen voor de kinderbijslag.

Hoger minimumloon vanaf de verjaardag

Voor elke jeugdige leeftijd geldt een minimumloon. Hoe ouder uw werknemer is, hoe hoger het minimumloon. U bent als werkgever verplicht minimaal het nieuwe minimumloon te betalen vanaf de dag van de verjaardag.

Mogelijke teruggave loonbelasting

Door toepassing van de loonbelastingtabellen op het loon van uw vakantiekrachten, kan het zijn dat er per betalingstijdvak loonheffing op het loon wordt ingehouden. Heeft uw vakantiekracht op jaarbasis een laag loon verdiend en is er loonheffing ingehouden? Dan is het voor uw vakantiekracht raadzaam na afloop van het kalenderjaar te berekenen of het zinvol is om aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst te doen. Mogelijk krijgt de vakantiekracht de teveel ingehouden loonheffingen terug van de belastingdienst.

Studenten- en scholierenregeling

Voor studenten en scholieren bestaat er nog een speciale regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat u als werkgever minder loonbelasting/premie volksverzekeringen in hoeft te houden. Als het gemiddeld aantal uren per betaalperiode niet meer is dan 12 per week, mag u de lage WW-premie (sectorpremie) berekenen en afdragen.

Op verzoek van de vakantiekracht mag u met een dergelijke verklaring van de student/scholier in plaats van het werkelijke loontijdvak (week, maand of 4-weken) voor de berekening van de loonheffingen het kalenderkwartaal gebruiken.

In veel gevallen wordt er dan minder of zelfs helemaal geen loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden. Hiermee voorkomt de student/scholier dat hij aan het begin van het nieuwe kalenderjaar een teruggaafverzoek (zie hierboven) moet doen om teveel ingehouden loonbelasting van het afgelopen kalenderjaar terug te krijgen van de belastingdienst.

Wilt u van deze regeling gebruik maken? De vakantiekracht moet dan zelf een schriftelijk verzoek bij u als werkgever indienen als hij wil dat de studenten- en scholierenregeling voor hem wordt toegepast. Dat kan via het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling). Om de regeling te mogen toepassen, moet het verzoek in de loonadministratie worden bewaard. Ook het beëindigen van de regeling moet schriftelijk gebeuren. Dit kan alleen met ingang van een nieuw kalenderkwartaal.

Hierbij geldt een van de volgende voorwaarden aan het begin van het kalenderkwartaal:

  • recht op kinderbijslag op grond van de Algemene kinderbijslagwet.
  • recht hebben op een gift of prestatiebeurs op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
  • recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten op grond van de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Buitenlandse studenten en scholieren die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC) mogen de regeling ook laten toepassen.

Transitievergoeding

Werknemers hebben sinds de invoering van de WAB vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding indien u als werkgever het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen. Echter, vakantiekrachten tot 18 jaar die gemiddeld ten hoogste 12 uur per week gewerkt hebben, zijn een uitzondering binnen deze regeling en hebben dus geen recht op een transitievergoeding.

Wilt u meer weten over de richtlijnen rondom vakantiewerk, neem dan contact op met onze HR services adviseurs.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.