Healthcare

Wtza: voldoet uw instelling aan alle eisen voor intern toezicht?

Jeroen Bos
Door:
insight featured image
Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Als zorgaanbieder heeft u hierdoor te maken met de meldplicht, vergunningplicht en de verplichting van intern toezicht. Veel zorginstellingen hebben deze laatste verplichting nog niet goed geregeld. Misschien is het lastig geschikte kandidaten te vinden of zijn de zaken organisatorisch nog niet op orde. Wat moet u in ieder geval regelen?
Onderwerpen

Verplicht intern toezicht bij Wtza-vergunning

 • Heeft u als zorginstelling een Wtza-vergunningplicht, dan heeft u (op enkele uitzonderingen na, zie hieronder) ook de verplichting om een intern toezichthouder aan te stellen.
 • Heeft u en BV, stichting of een ander rechtspersoon, dan moet u dit vastleggen in de statuten.
 • Heeft u een andere soort instelling, dan moet de aanstelling van een toezichthoudend orgaan blijken uit andere schriftelijke stukken.

Beschikte uw zorginstelling al over een Wtzi-toelating, dan moest u per 1 januari 2022 al voldoen aan de eisen die de Wtza stelt aan de interne toezichthouder. Echter, beschikt uw zorginstelling van rechtswege over een Wtzi-toelating of hoeft u niet in het bezit te zijn van een Wtzi-toelating, dan hoeft u pas uiterlijk 1 januari 2024 (uiterlijke datum voor de aanvraag van de Wtza-vergunning) te voldoen aan de eisen voor intern toezicht.

Voor wie geldt de uitzondering?

Heeft u een instelling met tien of minder zorgverleners, een academisch ziekenhuis of bijvoorbeeld een ouder-initiatief waarin u uitsluitend pgb-bekostigde zorg verleent? Dan bent u onder meer uitgezonderd van de verplichte intern toezichthouder.

Aan welke eisen moet de intern toezichthouder voldoen?

De eisen ten aanzien van het toezichthoudend orgaan uit de Wtzi zijn inmiddels vervangen door de eisen uit de Wtza, het Uitvoeringsbesluit Wtza en de Governancecode Zorg 2022. U moet onder andere aan deze eisen voldoen:

 • Eisen aan de bestuursstructuur
  Bijvoorbeeld het inzichtelijk vastleggen van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en het bestuur en de eisen die waarborgen dat een toezichthouder onafhankelijk is van zowel de dagelijkse leiding en van de andere leden van het toezichthoudend orgaan (denk hierbij aan een conflictregeling en een reglement voor de RvT).
 • Eisen aan samenstelling toezichthoudend orgaan
  Het toezichthoudend orgaan moet uit tenminste drie leden bestaan en u stelt ieder lid voor maximaal vier jaar aan en mag deze termijn maximaal één keer verlengen (de maximale termijn is dus acht jaar).
 • Eisen aan onafhankelijke taakvervulling
  Een toezichthouder mag geen financiële vergoedingen ontvangen buiten de vergoeding voor de toezichthoudende taken. Familieleden mogen geen leidinggevende taak hebben (gehad) binnen de instelling of een daaraan gelieerde entiteit.
 • U bent verplicht profielschetsen voor de leden van het toezichthoudend orgaan op te stellen.

Recht van de cliëntenraad

Heeft of hoort uw instelling een cliëntenraad te hebben op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018? Dan moet u er ook rekening mee houden dat de cliëntenraad het recht heeft op een bindende voordracht voor één van de leden van het toezichthoudend orgaan. Ook dit moet u dan opnemen in de statuten van uw instelling indien dit een rechtspersoon is.

En, voldoet uw instelling aan alle eisen?

Wij zien dat nog niet alle zorginstellingen voldoen aan alle eisen van de interne toezichthouder zoals de Wtza, het Uitvoeringsbesluit Wtza en de Governancecode Zorg 2022 deze voorschrijven. Zo voldoen enkele zaken zoals de daadwerkelijke samenstelling van het toezichthoudend orgaan (tenminste drie leden), de maximale zittingstermijn voor de leden (acht jaar), de (schriftelijke) waarborgen voor onafhankelijkheid en de beschikbaarheid van profielschetsen nog niet. De statuten zijn in de praktijk ook nog niet altijd in overeenstemming met de eisen.

Voorkom dwangsom

Voldoet u niet aan de eisen voor de intern toezichthouder, dan kan dit leiden tot een last onder dwangsom of het weigeren of intrekken van uw vergunning. Wilt u zeker weten dat u voldoet aan alle eisen? 

Neem contact op