Healthcare

Update zorgbonus: over subsidievaststelling en verslaglegging

Wim van Es
Door:
insight featured image
De zorgbonusregeling houdt de gemoederen nog steeds bezig. We kijken uit naar de aanvullende informatie vanuit de overheid over de verantwoording en het protocol.
Onderwerpen

Ondertussen geven we u een update over de vaststelling van de subsidie en de verantwoording van de zorgbonus in de jaarrekening.

Vaststelling subsidie zorgbonus

Voor het verantwoorden en vaststellen van de subsidie gelden drie categorieën op basis van de hoogte van de subsidie.

Subsidies tot € 25.000

U moet kunnen aantonen dat de zorgbonus is uitbetaald. Steekproefsgewijs vinden controles plaats. Binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar 2021 ontvangt u een besluit over de vaststelling van de subsidie.

Subsidies vanaf € 25.000 tot € 125.000

U moet binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin u aan de medewerkers hebt uitbetaald, een aanvraag tot vaststelling indienen. Hiervoor stelt de overheid een formulier beschikbaar. Ook moet u  met een verklaring aantonen wat de werkelijke kosten zijn en dat aan de verplichtingen is voldaan. Hoe deze verklaring eruitziet is op dit moment nog niet duidelijk. Binnen 22 weken na indienen van het vaststellingsverzoek ontvangt u het besluit.

Subsidies vanaf € 125.000

Ook hiervoor moet u binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin u de zorgbonus aan de medewerkers hebt uitbetaald een aanvraag tot vaststelling indienen. Aanvullend dient u bij de jaarrekening een bijlage op te nemen waarin u de besteding van de subsidie verantwoordt. Een accountant moet hierbij een verslag van feitelijke bevindingen opstellen. We weten nog steeds niet hoe de verantwoording eruitziet en welke werkzaamheden de accountant moet uitvoeren. Het bijbehorende protocol is nog niet vrijgegeven.

Op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is wel informatie te lezen over een belangrijk criterium dat aanleiding gaf voor de nodige discussie. Voorwaarde voor de bonus is namelijk dat betreffende medewerkers een ‘uitzonderlijke prestatie’ moeten hebben geleverd. Een omschrijving die - zoals nu blijkt - bewust ruim is gedefinieerd om zorgaanbieders de ruimte te geven zelf in te schatten wie in aanmerking komt voor een bonus. DUS-I geeft op haar website aan hierop niet te gaan controleren.

In aanloop naar de publicatie van het protocol vatte DUS-I wel alvast de belangrijkste criteria van de regeling samen die voor het vaststellen van de subsidie relevant zijn.

Verantwoording in de jaarrekening

U moet de zorgbonus subsidie die u ontving, verantwoorden in de jaarrekening. Dat kan op twee manieren:

  1. Salderen van de uitbetaalde zorgbonus en de "subsidieopbrengsten";
  2. Afzonderlijk verwerken als subsidieopbrengsten en loonkosten;

De commissie COZIEK geeft een sterke voorkeur aan voor optie twee.  Zij noemt daarbij de volgende overwegingen:

  • Het geeft een beter inzicht in totale kosten en totale baten dan saldering;
  • Het sluit het beste aan bij het basisuitgangspunt voor ongesaldeerde weergave van baten en lasten;
  • Het past het beste bij de informatiebehoefte van belangrijkste stakeholder VWS: in één bedrag terug te vinden.
  • Het past in het al jaren gehanteerde model jaarrekening waarin (exploitatie)subsidies als aparte opbrengstcategorie worden gepresenteerd; het verwerken van één exploitatiesubsidie als negatieve kosten is inconsistent en onwenselijk.

Niet alleen de wijze van verantwoorden maar de hoogte van de subsidie is een aandachtspunt. U maakt hiervoor -  op basis van de geldende criteria - een inschatting welk deel u van de aangevraagde subsidie verwacht te ontvangen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met .

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.