Eerder berichtten wij u het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ waarin knelpunten van het huidige belastingstelsel worden beschreven en mogelijke worden aangedragen. Veel van de in desbetreffende notitie behandelde onderwerpen raken het familiebedrijf, zoals een mogelijke verhoging van het aanmerkelijk belang tarief (box 2) en de versobering of zelfs afschaffing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR). De vraag is welke impact de verkiezingsuitslag heeft op de bedoelde beleidsopties.
Onderwerpen

Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is bedoeld om de continuïteit van (familie)bedrijven in het MKB te waarborgen. Het bevat faciliteiten om de overdracht van ondernemingen met weinig of geen belastingheffing over te hevelen naar de volgende generatie. Als het aan VVD, CDA, CU en SGP ligt, blijft de BOR geheel ongewijzigd. Met de in de bouwstenennotitie genoemde versoberingen of zelfs afschaffing van de BOR hebben deze partijen niets op.

Motie ter behoud van bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven
Motie ter behoud van bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven
Lees dit artikel

Als het aan de meer linkse partijen ligt, wordt de BOR op zijn minst (sterk) versoberd. Nu de VVD veruit als grootste partij uit de verkiezingen is gekomen en niet onwaarschijnlijk is dat een coalitie in de maak is die sterk lijkt op de huidige, is de verwachting gerechtvaardigd dat de versobering of zelfs afschaffing van de BOR nog wel even op zich zal laten wachten.

Box 2

Hetzelfde lijkt te gelden voor de door veel partijen beoogde verhoging van het aanmerkelijk belang tarief. VVD en CDA mikken op handhaving of zelfs verlaging van het huidige aanmerkelijk belang tarief. Als het aan D66 ligt, komt er een progressief tarief van 28% (tot € 50.000) tot maximaal 35% (boven € 100.000). Ook wil D66 een jaarlijkse voorheffing in box 2 van 4% over de boekwaarde van het vermogen in de bv, in de toekomst te verrekenen met daadwerkelijke winstuitdelingen. Hoewel de VVD in het kader van het smeden van een coalitie op bepaalde onderwerpen water bij de wijn zal moeten doen, is ook op dit punt niet erg waarschijnlijk dat op de kortere termijn de belastingdruk in box 2 aanmerkelijk wordt verzwaard.

Vennootschapsbelasting

Hoewel het MKB door de meeste partijen wordt gezien als de banenmotor van de Nederlands economie, stellen veel partijen een verhoging van het toptarief van de vennootschapsbelasting voor naar 27% (CDA), 27,5% (D66), 30% (PvdA en GL) en zelfs 36% (SP) in combinatie met een verlaging van de eerste schijf tot € 200.000. Ook het gunstige regime van de innovatiebox wordt door veel partijen ter discussie gesteld. Ook ten aanzien van deze onderwerpen zal erg belangrijk worden welke coalitie gesmeed wordt en hoe stevig VVD zal inzetten op een gunstig belastingklimaat voor het bedrijfsleven.

Koffiedik kijken

Voorlopig blijft het onzeker welke kant het op zal gaan. Komt er een coalitie tot stand die sterk lijkt op de huidige, dan lijken versoberingen van de genoemde faciliteiten niet op korte termijn aan de orde. Wordt een kabinet gesmeed waarin ook de PvdA (en mogelijk SP) meedoet, dan liggen versoberingen van de huidige faciliteiten eerder op de loer. Uiteraard moeten te zijner tijd ingediende wetsvoorstellen van het Kabinet nog wel door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Het spreekt voor zich dat wij de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Wilt u meer weten? Of wilt u eens sparren over zaken die in uw familiebedrijf spelen? Neem contact op met onze specialisten voor het familiebedrijf.