Een van de voorstellen van de Bouwstenennotie betrof de afschaffing dan wel versobering van de bedrijfsopvolgingsregelingen.
Onderwerpen

Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling kunnen ondernemers of directeuren grootaandeelhouders zonder heffing van inkomstenbelasting en voor 100% of voor 83% vrijgesteld van schenk- of erfbelasting de onderneming schenken c.q. nalaten aan de volgende generatie. De in de Bouwstenennotitie opgenomen mogelijkheid tot afschaffing of versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling heeft de nodige kritiek gekregen.

Bedrijfsopvolgingsregeling behouden voor familiebedrijven

Onlangs hebben de Kamerleden Amhaouch en Palland (CDA) een motie ingediend en daarbij een lans gebroken voor het behoud van de bedrijfsopvolgingsregelingen voor familiebedrijven. Daarnaast verzoeken de Kamerleden de regering in kaart te brengen welke factoren bijdragen aan een goede bedrijfsopvolging en met welke beleidsopties deze kunnen worden versterkt, en de Kamer hierover in het tweede kwartaal van 2021 te informeren. De motie is unaniem aangenomen.