CSRD

CSRD: nieuwe wijzigingen op de ESRS-standaard voorgesteld

Door:
a road with vehicles passing through a forest
Afgelopen november is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) formeel geadopteerd door het Europees Parlement. De CSRD schrijft voor dat alle grote ondernemingen vanaf 2024/2025 jaarlijks verplicht moeten rapporteren op duurzaamheidsbeleid- en resultaten, aan de hand van een bindende rapportagestandaard: de ESRS.
Onderwerpen

Impact Alert

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid en impact.

Na een eerste update van deze ESRS in november is er op 9 juni 2023 een nieuwe update van deze standaard gepubliceerd. Ook deze update is opengezet voor marktconsultatie, tot 7 juli 2023. De huidige update verlicht een deel van de verplichting en stelt een verdere infasering in van bepaalde datapunten. In dit artikel lichten we de recente voorgestelde updates toe. 

Het belang van de CSRD 

De invoering van de CSRD-richtlijn verplicht grote ondernemingen om transparanter te rapporteren over de impact van hun beleid en activiteiten op mens en milieu. Het introduceren van gedetailleerde rapportagevereisten komt de CSRD huidige tekortkomingen in de regelgeving op het rapporteren van niet-financiële informatie tegemoet. Het standaardiseren van duurzaamheidsrapportage zorgt voor meer transparantie en betere vergelijkbaarheid tussen het beleid en de resultaten van ondernemingen. Het is een belangrijke stap richting meer inzicht in de voortgang van Europese ondernemingen rondom het Parijse Klimaatakkoord en duurzaamheidsontwikkelingen. 

De CSRD komt eraan. En nu?

Met de komst van de Europese verplichting voor de CSRD is duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Het gaat er nu niet meer om wat u kunt doen, maar om wat u moet doen. Welke stappen moet u nu nemen om uw lange termijn doelen te bereiken. Grant Thornton maakt uw lange termijn doelen concreet, met tastbare stappen die u op korte termijn kunt of eigenlijk moet nemen.

Nieuwe consultatie: ESRS-rapportage standaard

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) is de bindende rapportage standaard waar ondernemingen aan moeten voldoen. Deze ESRS geven aan welke zaken ondernemingen transparant moeten maken in de verslaglegging, zogenaamde “disclosure requirements”. Deze vereisten gaan in algemene zin over risico’s, impacts, strategie, beleid en governance, maar ook over specifieke thema’s op gebied van Environmental, Social en Governance (ESG) aspecten. Het eerste deel van deze standaard was gepubliceerd in voorjaar 2022 en opengesteld voor marktconsultatie. Dat leidde in november 2022 tot flinke afslanking van de standaard.

Op 9 juni 2023 kwam Europa wederom met een update aan de huidige standaard, die tegemoetkomt aan de feedback uit de markt over de hoeveelheid en zwaarte van de verplichte transparantievereisten. De huidige update stelt daarom verlichting van de verplichting voor op sommige punten en een verruiming van de ‘infasering’. Dat betekent dat bedrijven op bepaalde punten meer tijd krijgen om data op orde te krijgen. Onderstaand de belangrijkste voorgestelde wijzigingen op een rij:

Onderwerp Update
Materialiteit Alle standaarden en transparantievereisten zijn onderdeel van de uitkomsten van de materialiteitsanalyse, m.u.v. ‘General disclosures’ ESRS 2. 

In vorige draft ESRS waren bepaalde disclosures en datapunten verplicht, ongeacht de materialiteits-uitkomsten. 
Infasering van bepaalde onderwerpen 

Entiteiten of groepen met minder dan 750 medewerkers mogen gebruik maken van een infasering:

 - Vrijstelling van scope 3 greenhouse gas emissions in het eerste jaar


 - Vrijstelling van social topical disclosures in: (1) ESRS S1 Own workforce voor het eerste jaar; and (2) ESRS S2, S3 en S4 voor de eerste twee jaar


 - Vrijstelling van alle transparantievereisten van ESRS E4 Biodiversity and ecosystems in de eerste twee jaar

Voor alle ondernemingen geldt:

 - Vrijstelling van verwachte financiële effecten van environmental standaarden m.u.v. Climate (ESRS E2, E3, E4 and E5) in het eerste jaar


 - Vrijstelling van bepaalde vereisten uit own workforce (e.g. social protection, persons with disabilities, work-related ill-health, and work-life balance) in het eerste jaar


 - Het verschaffen van kwalitatieve informatie in plaats van kwantitatieve informatie voor bepaalde environmental disclosures is toegestaan in de eerste drie jaar. 

Bepaalde vereisten naar vrijwillige toepassing

Bepaalde transparantievereisten die verplicht waren in vorige ESRS worden nu voorgesteld als vrijwillig, waaronder:

 - Biodiversiteit transitieplannen


 - Bepaalde indicatoren over ‘non-employees’ in workforce van de onderneming


 - Uitleg waarom de onderneming een bepaald thema niet materieel acht (rebuttable presumption)

Flexibiliteit in bepaalde disclosures

Bepaalde transparantievereisten hebben meer flexibiliteit gekregen, waaronder:

 - De financiële effecten die voortkomen uit duurzaamheidsrisico’s en het betrekken van stakeholders


 - Methodologie voor materialiteitsanalyse


 - Bepaalde datapunten op corruptie, omkoping en klokkenluiders die mogelijk zelf beschuldigend werken 

Samenhang met EU legal framework Een aantal technische aanpassingen om betere samenhang met andere wet- en regelgeving te realiseren (e.g. the Pay Transparency Directive).
Aansluiting met global standard-setting initiatieven Een aantal aanpassingen vanuit het doel de ESRS aan te laten sluiten op de standaarden (in wording) van de International Sustainability Standards Board (ISSB) en de Global Reporting Initiative (GRI) 
Redactionele en presentatie aanpassingen Redactionele en presentatie aanpassingen om de duidelijkheid, bruikbaarheid en samenhang van de standaard te verbeteren 

Tot 7 juli 2023 kan feedback ingediend worden op de huidige versie van de standaard. De stukken en meer informatie zijn te vinden op de website van de Europese Commissie. Op basis van de feedback wordt toegewerkt naar een definitieve versie van de standaard.

Wat betekent CSRD voor uw bedrijf?

Hoewel de standaard nog niet definitief is, is het verstandig om in aanloop naar verplichte rapportage in 2024/2025 al werk te maken van het opstellen of updaten van uw duurzaamheidsstrategie die de basis vormt voor de rapportage. De dubbele materialiteitsanalyse blijft de belangrijkste basis voor het verslag (en daarmee voor de onderliggende strategie). De huidige ESRS biedt voldoende handvatten om aan de slag te gaan met deze materialiteitsanalyse, evenals vervolgens met een CSRD gap analyse, en het opstellen van beleid, actieplannen en targets. 

Wilt u meer weten over de CSRD? Wat betekent die specifiek voor uw bedrijf? Hoe bereidt u zich hierop voor?

Lees hier meer over toekomstbestendig ondernemen