Governancecode Zorg

Nieuwe Governancecode Zorg 2022: wijzigingen in grote lijnen

Jeroen Bos
Door:
insight featured image
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Governancecode Zorg 2022 (de ‘Code’) in werking getreden. Deze vervangt de eerdere Governancecode Zorg 2017 en brengt de diverse nieuwe wetgeving die sinds 2017 in werking is getreden in lijn. Zoals de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) en de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). We geven u in grote lijnen inzicht in de wijzigingen.
Onderwerpen

Verwijzingen

De Code vermijdt zoveel mogelijk concrete verwijzingen naar wetsartikelen en waar het niet anders kan, verwijst de Code naar de meest recente wet- en regelgeving, zoals nu naar de Wtza die ook per 1 januari 2022 in werking trad. Dit is onder andere een verwijzing naar de bepaling dat een Raad van Toezicht uit tenminste drie leden moet bestaan en u dit moet vastleggen in de statuten. Daarnaast is nu in de Code een verwijzing naar de Wet normering topinkomens (Wnt) opgenomen, waarin staat dat de honorering binnen de grenzen van de Wnt moet blijven.

Belangenverstrengeling

De regeling over belangenverstrengeling is een grotere wijziging. De Code beschrijft deze uitvoeriger en lijkt op de tegenstrijdig belang-regeling zoals de Wbtr deze bepaalt. Gaat een geconflicteerde bestuurder transacties aan, dan moeten deze altijd tegen marktconforme voorwaarden plaatsvinden en moet de Raad van Toezicht deze vooraf goedkeuren. Daarnaast moet u deze transactie vervolgens in het jaarverslag publiceren. De Code omschrijft bijvoorbeeld uitvoeriger wanneer sprake is van belangenverstrengeling.

Medezeggenschap zorgprofessionals

Een andere wijziging die in het oog springt, is die van medezeggenschap binnen de zorgorganisatie. U moet hierbij niet alleen rekening houden met de ondernemingsraad en de cliëntenraad, u moet ook stilstaan bij de medezeggenschap door zorgprofessionals binnen de organisatie, al dan niet in de vorm van een adviesraad.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met één van onze specialisten.