Per eind 2021 is het overgangsrecht voor de vrijstelling van vennootschapsbelasting (Vpb) voor zorglichamen vervallen. Paste u als zorglichaam tot en met 2021 de zorgvrijstelling toe, maar voldeed u niet meer aan alle nieuwe aangescherpte voorwaarden voor de zorgvrijstelling? Dan kreeg u tot en met 31 december 2021 de tijd om de statuten, het bestuur en/of het toezichthoudend orgaan aan te passen. Voldoet uw zorglichaam niet aan de voorwaarden, dan is het zorglichaam per 1 januari 2022 belastingplichtig voor de Vpb en moet u voor het boekjaar 2022 een aangifte indienen. Houd bij deze belastingplicht rekening met onderstaande aandachtspunten.
Onderwerpen

Stel openingsbalans op

De belastingplicht zorgt voor een sfeerovergang van de onbelaste periode naar de belaste periode. U moet per 1 januari 2022 een openingsbalans opstellen waarop u alle bezittingen en schulden te boek stelt voor de waarde in het economische verkeer (WEV). Zo voorkomt u dat stille reserves uit de vrijgestelde periode alsnog in de belaste periode terechtkomen en de Belastingdienst daar later onterecht Vpb over heft.

Wat zet u op de openingsbalans?

De regels voor de vermogensetikettering op de openingsbalans verschillen per rechtsvorm.

Verenigingen en stichtingen:
moeten bepalen welke bestanddelen behoren tot de belaste onderneming. Wellicht heeft uw zorglichaam, naast de zorgactiviteiten, ook andere activiteiten die fiscaal niet als een onderneming (maar bijvoorbeeld als belegging) kwalificeren? Dan heeft u voor de niet-ondernemingsactiviteiten geen belastingplicht. Hierbij gelden, net als bij ondernemingen in de inkomstenbelasting, de regels van de vermogensetikettering.

Kort gezegd is sprake van:

  1. verplicht ondernemingsvermogen;
  2. verplicht niet-ondernemingsvermogen; en
  3. keuzevermogen.

BV’s:
worden geacht met haar gehele vermogen een onderneming te drijven. De regels van de vermogensetikettering zijn daarom bij een BV niet aan de orde. In dit geval moet u alle vermogensbestanddelen op de openingsbalans opnemen.

Activeer en schrijf goodwill af

Activeer zelfgekweekte goodwill en schrijf deze af. Dit is verdedigbaar, omdat zo de overwinst die ontstond in de vrijgestelde periode onbelast blijft. Ook valt op die manier de winst uit de belaste jaren weg tegen de afschrijvingslasten van de ‘oude’ goodwill. Activeert u de zelfgekweekte goodwill niet, dan komt de overwinst die is ontstaan in de vrijgestelde periode alsnog in de belaste periode tot uitdrukking. Dit maakt in feite de werking van de zorgvrijstelling met terugwerkende kracht ongedaan.

Een eventuele toekomstige sfeerovergang van de belaste periode naar de onbelaste periode leidt daarnaast tot een belaste eindafrekeningswinst waarbij goodwill ook tot de grondslag behoort. Bevat deze goodwill ook de ‘oude’ (vrijgestelde) goodwill, dan belast u zo alsnog de vrijgestelde goodwill. Wij vinden dat deze fiscale uitwerking in strijd is met de totaalwinstgedachte.

De Belastingdienst kan vinden dat u zelfgekweekte goodwill niet kan activeren. Dit standpunt baseert de Belastingdienst onder andere op een uitspraak van de Hoge Raad. Wij zijn echter van mening dat de Belastingdienst de jurisprudentie verkeerd interpreteert. Stem dit hoe dan ook met de Belastingdienst af. Indien nodig kan u afspraken maken over compartimentering van de goodwill die in de vrijgestelde periode is ontstaan. Daarmee bereikt u dat de Belastingdienst bij een latere eindafrekeningswinst deze goodwill niet in de heffing betrekt.

Deelnemingen op de openingsbalans

Heeft uw zorglichaam een deelneming in bijvoorbeeld een BV, dan moet u deze deelneming op de openingsbalans te boek stellen op de historische kostprijs (en dus niet op de WEV). Hier geldt een andere waarderingsmethode omdat de waardering van een deelneming vooral van belang is voor de liquidatieverliesregeling. Een liquidatieverlies is geen onderdeel van de fiscale winstbepaling, maar wordt extracomptabel in mindering gebracht op het resultaat. Deze waarderingskwestie is nog geen uitgemaakte zaak en ligt momenteel bij de Hoge Raad.

Andere activa op de openingsbalans

Onroerende zaken, vorderingen, beleggingen, et cetera moet u ook waarderen op de WEV. U kan een makelaar uw onroerende zaak laten taxeren of u kan mogelijk de WOZ-waarde hanteren. Voor iedere vordering moet u bepalen of de WEV lager is dan de nominale waarde. Voor aandelenbeleggingen geldt de beurswaarde.

Klopt de waardering van uw schulden?

Houd er ook rekening mee dat de WEV van schulden kan afwijken van de nominale waarde. Onder andere als de contractuele rente op de lening afwijkt van de marktrente of als de lening een variabele rente heeft die is afgedekt met bijvoorbeeld een swap.

Vrijstelling voor stichtingen en verenigingen met geringe winsten

Is uw zorglichaam een stichting of vereniging en blijft de winst onder de grenzen van een jaarwinst van maximaal 15.000 euro of 75.000 euro in het huidige jaar en de vier voorgaande jaren samen? Dan is mogelijk een algemene vrijstelling van toepassing.

Voorkom onnodige rente, vraag voorlopige aanslag op tijd aan

Is het duidelijk dat over uw boekjaar 2022 het fiscale resultaat positief is en u dus Vpb verschuldigd bent? Vraag dan op tijd uw voorlopige aanslag aan. Zo voorkomt u dat de Belastingdienst onnodig belastingrente aan u doorrekent over het tijdvak vanaf 6 maanden na het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan betekent dit dat de Belastingdienst vanaf 1 juli 2023 belastingrente van 8 procent berekent op uw te betalen aanslag Vpb 2022! Vraag daarom binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een voorlopige aanslag aan en voorkom zo deze onnodige (hoge) rente.

Wat doet u dus eerst?

  1. Beoordeel of u in 2022 nog voldoet aan de voorwaarden voor de zorgvrijstelling Vpb of dat u een aangifte Vpb moet indienen.
  2. Vervalt voor u de zorgvrijstelling, dan bent u per 1 januari 2022 belastingplichtig.
  3. Stel dan een openingsbalans op waarop u bezittingen en schulden (op enkele uitzonderingen na) te boek stelt voor de waarde in het economische verkeer.

Wilt u advies?

Meer weten over de juiste toepassing van de zorgvrijstelling? Neem dan contact op met onze Healthcare specialisten.