Vanaf 27 september 2020 geldt de Wet implementatie UBO-register (Ultimate Beneficial Owner). U bent hierdoor verplicht de UBO in te schrijven. Binnen de zorgsector komt het gebruik van een stichting ergens in de structuur vaak voor. Wie is uiteindelijk belanghebbende in het vermogen of wie heeft de feitelijke zeggenschap? Registreer deze persoon uiterlijk vóór 27 maart 2022 als UBO. Doe dit op tijd om boetes te voorkomen!
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ oftewel de uiteindelijke belanghebbende. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon die:

  • óf meer dan 25 procent van de aandelen houdt of stemrecht heeft;
  • of meer dan 25 procent eigendomsbelang in een onderneming heeft;
  • dan wel de feitelijke zeggenschap over de onderneming of instelling heeft.

Er kunnen in een onderneming meerdere UBO’s zijn. Indien aan de hand van voorgaande criteria géén UBO is toe te wijzen, moet een statutair bestuurder of vennoot als UBO worden aangewezen. Een dergelijke aangewezen persoon wordt pseudo-UBO genoemd.

De UBO in een stichting

Voor de meeste rechtsvormen is wel duidelijk en vast te stellen wie kwalificeert als UBO. Wij merken echter in de praktijk dat er de nodige vragen bestaan bij het vaststellen van de UBO’s bij een stichting. Dat komt mede omdat deze rechtsvorm niet een in aandelen verdeeld kapitaal kent en er eigenlijk geen sprake is van eigendomsbelangen.

In algemene zin zijn voor het bepalen van een UBO bij een stichting de volgende belangen relevant:

  • begunstigde van het vermogen;
  • stemrecht;
  • feitelijke zeggenschap.

Begunstigde van het vermogen

Indien een stichting meer dan 25% van haar vermogen uitkeert aan een persoon dan kwalificeert deze als UBO. Als de stichting maximaal 3 begunstigden heeft, zijn deze personen allemaal UBO. In de statuten kun je zien of er specifieke begunstigden zijn en wat het doel is van de stichting. Dit belang om een UBO te bepalen zal met name relevant zijn voor stichtingen die in het leven zijn geroepen voor goede doelen of om specifiek bepaalde personen of groepen te ondersteunen. Hier zal jaarlijks weer de UBO moeten worden bepaald.

Stemrecht

Indien er personen zijn die voor meer dan 25% stemrecht hebben bij een besluit tot statutenwijziging dan kwalificeren zij als UBO. Uit de statuten kan worden afgeleid op welke wijze een statutenwijziging plaats vindt en hoe de stemrechten zijn verdeeld. Vaak zal het bestuur bevoegd zijn tot statutenwijziging te besluiten waarbij ook doorgaans iedere bestuurder 1 stem heeft. Indien het bestuur derhalve uit minder dan 4 personen bestaat zullen de bestuurders als UBO kwalificeren. Afwijkingen in de statuten zijn evenwel mogelijk.

Feitelijke zeggenschap

Indien er personen bij de stichting betrokken zijn met feitelijke zeggenschap op basis van andere middelen dan kwalificeren zij ook als UBO. Dit zal op basis van de omstandigheden moeten worden bepaald en kan bijvoorbeeld ook blijken uit een bestuursverslag, notulen of andere documentatie.

Geen UBO?

Indien er op basis van de voorgaande drie belangen geen UBO kan worden bepaald dan worden degenen die in het handelsregister zijn ingeschreven als bestuurder opgegeven als (pseudo-)UBO.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met één van onze bedrijfsjuridische adviseurs.