article banner
Legal

Waarin beschermt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen mij?

Jan van Ederen Jan van Ederen

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is recent aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet implementeert de Europese Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie, oftewel bedrijfsgeheimen. Hoe helpt deze wet mij als ondernemer? En hoe moet ik mijn gegevens beschermen?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen geeft aan wat onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan, tegen welke inbreuken kan worden opgetreden en welke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen daarvoor kunnen worden ingezet.

Wat is een bedrijfsgeheim?

Een bedrijfsgeheim is informatie die aan de voorwaarden moet voldoen dat zij:

  1. geheim is, oftewel niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
  2. en dat zij handelswaarde bezit, omdat zij geheim is;
  3. en dat zij onderworpen is aan redelijke maatregelen om de informatie geheim te houden. Zonder dergelijke maatregelen kunt u geen beroep doen op de bescherming die de wet biedt!

Tegen welke inbreuken kan worden opgetreden?

De wet biedt bescherming tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

Wanneer wordt de verkrijging van een bedrijfsgeheim, zonder toestemming van de rechthebbende, als onrechtmatig beschouwd? Dit is bijvoorbeeld wanneer het bedrijfsgeheim is verkregen door middel van onbevoegde toegang of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid.

Wanneer wordt het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim als onrechtmatig beschouwd? Dat is bijvoorbeeld wanneer een persoon het bedrijfsgeheim zonder toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze heeft verkregen. Inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van het bedrijfsgeheim. Of inbreuk maakt op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim.

Welke maatregelen en procedures gelden?

De wet voorziet in diverse maatregelen, zoals:

  • het opleggen van een verbod op het gebruik of openbaarmaking van het bedrijfsgeheim,
  • een verbod op het produceren,
  • aanbieden of in de handel brengen van inbreuk makende goederen.
  • Ook kunnen corrigerende maatregelen worden opgelegd waaronder het terugroepen of vernietigen van inbreuk makende goederen.

Daarnaast kan de houder van het bedrijfsgeheim een schadevergoeding vorderen van een inbreukmaker die wist of had moeten weten dat hij onrechtmatig een bedrijfsgeheim verkreeg, gebruikte of openbaar maakte.

Conclusie

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt mogelijkheden om op te treden tegen onrechtmatige verkrijging, gebruik of openbaarmaking van een bedrijfsgeheim. Dat kan echter alleen als de onderneming zelf redelijke maatregelen treft om te definiëren welke informatie geheim is én die informatie geheim te houden. Dergelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld:

  • fysieke en elektronische beveiliging (zoals de bewaking van het bedrijfsterrein, encryptie van bestanden)
  • contractuele bescherming (zoals geheimhoudingsclausules in arbeidsovereenkomsten en handelscontracten, geheimhoudings-, samenwerkings- en licentieovereenkomsten)
  • intern beleid voor de omgang met bedrijfsgeheimen (bewustwording, training en interne procedures).

Mocht u uw bedrijfsgeheimen willen beschermen, dan helpen wij u graag bij het treffen van de juiste maatregelen om te profiteren van deze nieuwe wetgeving.

Actualiteiten

Cyber- en datarisico's

Hoe kunnen de bestuurders en managers van vandaag zich voorbereiden op data-, privacy- en cyberrisico’s en adequaat reageren als het toch mis gaat?

1 jaar AVG, de stand van zaken

Met het eerste jaar van de AVG achter de rug is het tijd om de balans op te maken. Wat vond er het afgelopen jaar plaats? Welke wijzigingen zijn er doorgevoerd? En wat doet de Autoriteit Persoonsgegevens momenteel? Lees het hele artikel.

Autoriteit Persoonsgegevens controleert naleving van de AVG!

Rond de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming‎ (AVG) was een veelgehoorde opmerking dat het met de controle van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet zo een vaart zou lopen. Inmiddels is duidelijk dat de AP wel degelijk controleert en ook zal handhaven. Lees over welke controles de AP heeft uitgevoerd.

Gegevensbescherming bij een ‘no deal Brexit’

Mag u na 29 maart 2019 nog wel persoonsgegevens uitwisselen met in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen of instellingen? En mag u deze data doorgeven aan een bedrijfsonderdeel van uw concern dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk? Lees het antwoord.

Privacy, wie heeft dat nou nog?

In dit digitale tijdperk worden continu persoonsgegevens over ons doen en laten verzameld. Organisaties moeten een balans vinden tussen het vergaren en bewaren van de noodzakelijke persoonsgegevens, terwijl ze gelijktijdig de privacy van hun medewerkers moeten eerbiedigen. Vanuit het perspectief van incidentonderzoek hebben wij daar een specifieke kijk op, waar u wellicht uw voordeel mee kunt doen. Lees hier meer over.

AVG: ben ik verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

Vanaf 25 mei 2018 wordt u geacht te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wellicht weet u precies wat dat voor uw organisatie inhoudt, of wellicht heeft u nog een aantal zaken op orde te brengen voor de 25e. Lees meer over het zijn van verwerker of verwerkingsverantwoordelijke.

Privacywetgeving: heb ik nou een jurist nodig of een hacker?

Een Europese verordening over de bescherming van persoonsgegevens waar een hoop over te doen is. Maar wat staat daar nou eigenlijk in? In Artikel 5 staat: ‘persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is’. ‘Passende maatregelen’ voor een ‘passende beveiliging’. Aha. ‘Passend’, wat is dat eigenlijk? .

Waarin beschermt de Wet bescherming bedrijfsgeheimen mij?

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is recent aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet implementeert de Europese Richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie, oftewel bedrijfsgeheimen. Hoe helpt deze wet mij als ondernemer? En hoe moet ik mijn gegevens beschermen? Lees meer over dit onderwerp.

AVG: het begint bij bewustwording

Vanaf 25 mei 2018 wordt u geacht te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wellicht weet u precies wat dat voor uw organisatie inhoudt, of wellicht heeft u nog een aantal zaken op orde te brengen voor de 25e. Controleer daarom hoe ver u bent of hoe u uw organisatie compliant maakt.

Wat is de waarde van mijn data?

Download het rapport 'Wat is de waarde van uw data?' en ontvang een praktische aanpak waarmee data- en privacyrisico’s en de dreiging van een cyberincident beter beheersbaar worden.