article banner
COVID-19

Update corona crisismaatregelen

Christiaan Buizer Christiaan Buizer

NOW-regeling

Eind september 2020 heeft het kabinet weer een aantal aanvullingen en wijzigingen gepubliceerd op de corona crisismaatregelen. Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

  • Duidelijkheid over de werkzaamheden derdenverklaring NOW 1.0
  • Wijzigingen NOW 1.0 en NOW 2.0
  • Voorwaarden NOW 3.0
  • Vermogenstoets Tozo 3
Duidelijkheid over de werkzaamheden derdenverklaring NOW 1.0

Ondernemers kunnen vanaf 7 oktober 2020 een verzoek indienen om de NOW 1.0 subsidie definitief vast te laten stellen. Bij die aanvraag is in een aantal gevallen een verklaring van een deskundige derde nodig. Dit is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag. U heeft zo’n ‘derdenverklaring’ nodig bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000 of een definitieve subsidie tussen € 25.000 en € 125.000. Uit die verklaring moet blijken of de subsidie terecht is ontvangen en of er nog een nabetaling of terugbetaling volgt.

De derdenverklaring is qua werkzaamheden en omvang lichter van aard dan de accountantsverklaring die vanaf € 100.000 / € 125.000 nodig is. Doel is om zo de administratieve lasten en kosten voor de ondernemer laag te houden. De derde die de verklaring aflegt moet in ieder geval een gesprek met de leiding van de onderneming voeren. Verder bekijkt deze derde:

  • het aanvraagproces van de NOW
  • de structuur van de organisatie
  • de uitwerking van de NOW regels op de organisatie
  • de ingeschatte omzetdaling bij aanvraag van de NOW en de uitbetaling van de lonen

Stelt hij of zij afwijkingen vast? Dan moet u dat aanpassen voordat de verklaring wordt afgegeven.

De goedgekeurde derdenverklaring met uitleg is te downloaden als PDF. Neem voor vragen over de derdenverklaring contact met ons. Gebruik dit formulier ook als u ons wilt vragen om een derdenverklaring voor uw onderneming af te geven.

Wijzigingen NOW 1.0 en NOW 2.0

NOW 1.0 en NOW 2.0 regeling zijn op een aantal punten aangepast. Dit zijn de wijzigingen vanaf 30 september 2020.

Herstelmogelijkheid aanvraag op werkmaatschappijniveau

Stel: U valt met uw individuele BV binnen een groep van ondernemingen. Direct na de start van de NOW 1.0 en voor 5 mei 2020 diende u een aanvraag voor subsidie in voor uw eigen onderneming. Dus zonder rekening te houden met het groepsbegrip. Later blijkt de groepsomzetdaling onvoldoende, maar u heeft met de omzetdaling van uw individuele BV wel recht op subsidie. Dankzij de herstelmogelijkheid toetst men nu pas bij aanvraag van de vaststelling van de definitieve subsidie of u voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de NOW 1.0. op werkmaatschappij niveau.

Hierbij gelden twee voorwaarden:

  1. U sloot de overeenkomst met vakbonden of werknemersverenigingen vóór de aanvraag om subsidievaststelling (dus niet voor de subsidie-aanvraag).
  2. Dat geldt ook voor het opstellen van de verklaring dat over 2020 geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht.

Voorwaarde blijft wel dat de groep waar uw onderneming onderdeel van is niet meer dan 20% omzetverlies leed. Vraagt u de subsidie toch aan voor uw eigen onderneming en is er op concernniveau sprake van een omzetverlies van 20% of meer? Dan wordt de subsidie op nihil vastgesteld.

Aanleiding van deze wijziging is onder andere een artikel in het Financieel Dagblad en daarover gestelde Kamervragen.

Meesturen documentatie bij vaststellingsaanvraag niet meer nodig

Deze aanpassing regelt dat een onderneming bij de aanvraag om vaststelling van de NOW-subsidie op werkmaatschappijniveau de opgegeven omzetdaling niet meer hoeft aan te tonen U levert alleen de informatie vanuit het aanvraagformulier aan, samen met eventueel een derdenverklaring of accountantsverklaring.

Hierbij merken wij op dat uw administratie wel tot 5 jaar na de subsidievaststelling controleerbaar moet zijn.

Verduidelijking ten aanzien van het dividendverbod

In sommige gevallen geldt bij de aanvraag van NOW een verbod op het uitkeren van dividend, bonussen en de inkoop van eigen aandelen. Dit gold tot de datum van de jaarvergadering in 2021 waarin de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld. Dit was onduidelijk en daarom is deze zinsnede aangepast. Het verbod op dividend- en bonusuitkeringen en de inkoop van eigen aandelen geldt voor het jaar 2020. De verwijzing naar de datum van de jaarvergadering in 2021 kon de suggestie wekken dat aandeelhouders hun dividend, bonussen en inkoop van aandelen opsparen en vlak na de jaarvergadering alsnog uitkeren. Dit is in strijd met het doel van de regeling, namelijk dat er geen dividend of bonussen worden uitgekeerd, of eigen aandelen worden ingekocht over 2020.

Het blijft onduidelijk of en in hoeverre het verbod geldt voor dividenduitkeringen over het jaar 2019.

Voorwaarden NOW 3.0

Naast de aanpassingen van NOW 1.0 en NOW 2.0 heeft het kabinet ook meer bekend gemaakt over NOW 3.0. Eind augustus kondigde het kabinet de verlenging van het steun- en herstelpakket aan. Hieronder valt ook de verlenging van de NOW-regeling met negen maanden. NOW 3.0 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 en is opgedeeld in drie tijdvakken.

Omzetverlies en omvang tegemoetkoming

In de eerste periode (oktober t/m december 2020) heeft u recht op NOW bij een omzetdaling van minimaal 20%. Voor de tweede en derde periode (januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021) bestaat recht op tegemoetkoming bij een omzetdaling van 30%. U bepaalt de omzetdaling door een kwart van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een te kiezen periode van drie maanden.

De vergoeding in de eerste periode is maximaal 80% van de loonsom. Voor de tweede periode is dit nog maar maximaal 70% van de loonsom en daarna maximaal 60% van de loonsom. Het voorschot blijft wel 80% van de te ontvangen subsidie.

Loonsom

De voorschotten van alle drie de periodes zijn gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Is er geen loonaangifte over juni 2020 bekend, dan gaat men uit van de loonsom van april 2020.

Bij NOW 3.0 mag de loonsom ook iets dalen zonder dat daarvoor de subsidie in gevaar komt. Voor de eerste periode (oktober t/m december 2020) mag de loonsom met maximaal 10% dalen. Voor de tweede periode (januari t/m maart 2021) is dit maximaal 15% en voor de derde periode (april t/m juni 2021) is de maximale loonsomdaling 20%.

Let op! Een daling van 20% van de loonsom in de eerste periode bijvoorbeeld, betekent dus 10% meer daling dan is toegestaan. In dat geval wordt de tegemoetkoming alleen over die 10% lager vastgesteld en niet over de gehele daling van 20%. Berekening van de korting op de NOW subsidie staat nog steeds los van de omzetdaling. Vooral bij omzetdalingen van minder dan 50% kan een lagere loonsom grote effecten hebben op de omvang van de NOW.

Maximumloon

De basis voor de subsidie is het maximumloon per werknemer. Die bedraagt nu twee maal het maximumdagloon (€ 9.691). Dit blijft ongewijzigd voor de eerste en tweede periode van NOW 3.0. Vanaf de derde periode, vanaf april 2021, is het maximumloon gesteld op eenmaal het maximumdagloon (€ 4.845). Op 1 januari 2021 wordt het bedrag geïndexeerd en opnieuw vastgesteld.

Geen extra korting bij ontslag

In NOW 3.0 geldt niet meer dat 100% respectievelijk 150% van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, voor de gehele periode in mindering komt op de subsidie. De werkgever ontvangt voortaan subsidie over de loonkosten die hij tijdens de subsidieperiode heeft zolang de werknemer daadwerkelijk in dienst is.

Ontslagboete

In NOW 1.0 en 2.0 kreeg u 5% minder subsidie als u geen overeenstemming had met de vakbonden of werknemersvertegenwoordiging bij ontslagaanvragen van 20 werknemers of meer. In NOW 3.0 vervalt deze ontslagboete.

Verbod uitkeren dividend en bonussen en inkoop eigen aandelen

In NOW 3.0 is het ook verboden om bonussen en dividend uit te keren en eigen aandelen in te kopen in 2020/ 2021.

Scholingsinspanning

Voor ondernemingen die NOW 3.0 aanvragen geldt een inspanningsverplichting om werknemers die worden ontslagen, te begeleiden naar een nieuwe baan. Van een werkgever mag dus verwacht worden dat hij zich inspant om werknemers zo snel en soepel mogelijk aan nieuw werk helpen zodra hij noodsteun ontvangt en gebruik maakt van de ruimte voor loonsomdaling.

Voldoet u niet aan deze verplichting? Dan volgt een korting van 5% op het subsidiebedrag. Dit gebeurt als u geen contact zocht met het UWV voor begeleiding van werk naar werk, terwijl u wel bedrijfseconomisch ontslag voor de werknemer aanvraagt.

Opslag loonkosten

De opslag op de loonkosten blijft ongewijzigd 40%. Deze opslag geldt als tegemoetkoming voor bijkomende loonkosten, bijvoorbeeld vakantiegeld.

Derdenverklaring en accountantsverklaring

We verwachten dat in sommige gevallen ook voor NOW 3.0 bij de aanvraag voor de vaststelling van de subsidie een derde deskundigenverklaring of een accountantsverklaring vereist is.

Momenteel is voor NOW 1.0 en NOW 2.0 een derde deskundigenverklaring nodig bij een voorschot tussen €20.000 en €100.000 of een definitieve subsidie tussen €25.000 en €125.000. Een accountantsverklaring is vereist als het voorschot hoger is dan €100.000 en de definitieve subsidie €125.000 of meer bedraagt.

Aanvraagperiodes

We verwachten dat aanvragen van de eerste periode van NOW 3.0 mogelijk is vanaf  16 november tot 13 december 2020. Aanvragen voor de tweede periode kan waarschijnlijk tussen 15 februari en 14 maart 2021. En voor de derde periode vanaf 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Na afloop van de NOW-periode is het pas mogelijk om de vaststelling van de definitieve subsidie aan te vragen.

Tabel verschil NOW 1.0, NOW 2.0 en NOW 3.0

In de toegevoegde geven wij een overzicht van de verschillen per regeling. Dit helpt u om te bepalen aan welke voorwaarden u moet voldoen als u NOW aanvraagt.

Vermogenstoets Tozo 3

Op maandag 28 september jl. kondigde het kabinet aan dat zij de beperkte vermogenstoets niet vanaf 1 oktober 2020 invoert. De vermogenstoets vervalt in ieder geval tot 1 april 2021. Een aanvraag Tozo 3 is dus alleen mogelijk voor de periode van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021. Voor de periode 1 april 2021 t/m 30 juni 2021 volgt een nieuwe aanvraagprocedure.

Bij de eerdere aankondiging van de verlenging van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ kondigde het kabinet de vermogenstoets aan. Naast het inkomen van de partner keek men ook naar de beschikbare financiële middelen. Zelfstandigen met beschikbare geldmiddelen tot € 46.520 hadden recht op  inkomensondersteuning. Hieronder vallen bijvoorbeeld bank- en spaarsaldi en aandelen. Ander vermogen, zoals uit een eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, tellen niet mee. Deze extra voorwaarde stelt het kabinet nu dus uit.

Wijzigingen uitstel van betaling

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. In eerste instantie zouden zij vanaf 1 januari 2021 24 maanden de tijd hebben om hun schuld af te bouwen. Het kabinet geeft ondernemers nu 36 maanden de tijd. En deze termijn gaat pas vanaf 1 juli 2021.

In het voorjaar 2021 informeert de Belastingdienst u verder over de exacte omvang van de schuld en hoe u de maandelijkse termijnen betaalt.