article banner
IFRS

Navigating the changes to IFRS

Marcel Welsink

Ieder jaar worden wijzigingen aangebracht in de vereisten van . Nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen worden gepubliceerd die de toekomstige financiële verslaggeving van organisaties beïnvloeden. Het rapport 'IFRS: Navigating the changes to IFRS ' [ 2797 kb ] is opgezet om CFO's bewust te maken van de recente wijzigingen in IFRS. Zowel nieuwe als bestaande Standards en Interpretations die zijn aangekaart, worden behandeld.

Wat is nieuw in de 2020 editie?

In de 2020 editie [ 2797 kb ] worden wijzigingen in de standaarden welke tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 zijn gepubliceerd, behandeld. Deze publicatie is van toepassing op boekjaren die eindigen op 31 maart 2019, 30 juni 2019, 31 december 2019 en 31 maart 2020.

Toepasbaarheid nieuwe standaarden

In de publicatie [ 2797 kb ] is op pagina 2 een tabel opgenomen waarin alle wijzigingen zijn opgenomen, evenals de invoeringsdatum en of eerdere toepassing is toegestaan, of niet. NB Of eerdere toepassing mogelijk is, is ook afhankelijk van lokale wetgeving.

De tabel kan ook gebruikt worden om na te gaan welke wijzigingen invloed hebben op uw organisatie. Daarom is met behulp van kleurtjes aangegeven welke wijzigingen verplicht zijn en effectief voor de eerste keer, wijzigingen welke nog niet effectief zijn, en wijzigingen welke reeds ingevoerd zijn.

Bepalen welke wijzigingen de grootste impact gaan hebben

Voor iedere wijziging in de brochure [ 2797 kb ] zijn we nagegaan of de wijziging al dan geen grote impact zal gaan hebben. Dit is gedaan door de volgende twee vragen te stellen:

  • hoeveel bedrijven zullen door de wijziging geraakt worden?
  • hoe groot is de verwachte impact van deze wijziging op deze bedrijven?

Via een verkeerslicht wordt de verwachte impact van de uitkomst van deze analyse voor beide vragen aangegeven.

IFRS 9, 15, 16 en NL-GAAP

Dit rapport biedt ondersteuning bij het doorvoeren van de voorgeschreven wijzigingen in een IFRS-jaarrekening. Er wordt ingegaan op de reeds ingevoerde nieuwe standaarden, en welke vanaf boekjaar 2018 reeds van toepassing waren, evenals IFRS 16 'Leases' welke vanaf boekjaar 2019 van toepassing is.

Onder NL GAAP is de mogelijkheid geboden om IFRS 15, IFRS 16 en IFRS 9 Expected credit losses toe te passen in plaats van de desbetreffende RJ standaard (RJ 270 Winst- en verliesrekening, RJ 290 Financiele Instrumenten, en RJ 292 Leases).

Daarnaast is eind 2019 een RJ-Uiting 2019-15 ‘Ontwerprichtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten’ uitgebracht, welke vanaf 1 januari 2022 van toepassing zal zijn. Een aantal wijzigingen uit IFRS 15 zijn doorgevoerd in deze ontwerprichtlijn, evenals enkele verduidelijkingen. RJ 292 Lease is gewijzigd, de classificatie van een lease (finance versus operating lease) is in lijn gebracht met IFRS 16, echter de waardering is niet gewijzigd, zo blijven operating leases off-balance.

Volgens Grant Thornton zijn de meeste (waarderings)issues ook relevant voor MKB-organisaties, die hun jaarrekening onder NL-GAAP opstellen.

Belangrijkste thema's die dit jaar in de Navigator worden behandeld, en de verwachte impact 

  • Aangezien er tussen de IFRS en US Financial Accounting Standards Boards vaak verschillende standaarden golden voor economisch significante transacties, zijn er nieuwe, volledig overeenkomende vereisten voor omzetverantwoording ontwikkeld voor zowel IFRS als US GAAP. Het omzetverantwoordingsmodel is nu control-based, gebaseerd op de 5-step approach. NB IFRS 15 vervangt IAS 18 Revenue, IAS 11 Construction Contracts en verschillende omzet-gerelateerde Interpretations, en is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2018.
  • Na een gefaseerde implementatie van de beoogde wijzigingen, zijn in IFRS 9 (2014) de definitieve toegevoegde vereisten met betrekking tot impairment (expected credit loss impairment model in plaats van incurred loss model), de wijzigingen in classificaties en waarderingsvereisten, evenals nieuwe voorwaarden voor hedge accounting opgenomen.
  • IFRS 16 Leases: Deze nieuwe standaard vervangt IAS 17 Leases en drie Interpretations. Onder IFRS 16 dienen lessees ook operationele leases in de jaarrekening te activeren op basis van een 'right-of-use' actief met hier tegenover een leaseverplichting, evenals huurverplichtingen. Daarnaast worden onder andere de definitie van een lease en de manier van verwerken van een sale and leaseback transactie gewijzigd. Deze standaard is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2019.
  • : De IASB heeft na 20 jaar ontwikkeling een nieuwe standaard gepubliceerd over Insurance Contracts. Deze standaard is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2022 (is 1 jaar uitgesteld).

Transparantie en verlaging administratie druk

, CFO bij Grant Thornton, zegt hierover: "Grant Thornton is voorstander van meer transparantie, maar pleit tegelijkertijd voor een verlaging van de forse, administratieve druk op het gebied van toelichtingsvereisten. Een toelichting is geen doel op zich, maar moet relevant zijn en helpen bij het vergroten van begrip: Wat zijn de belangrijkste risico's van de onderneming? En hoe worden deze beheerst? Wat zijn de keuzes die bestuur en management hebben gemaakt? Het is belangrijk dat wij hier kritisch naar blijven kijken."