article banner
Healthcare

Het zorgprestatiemodel: reactie van de staatssecretaris van VWS

Walter van Nieuwkoop

Recent stelde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het zorgprestatiemodel voor als nieuwe bekostiging voor de generalistische basis ggz, de specialistische ggz en de forensische zorg. De staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het advies van de Nza overnemen. Dit schrijft hij in zijn reactie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Waar gaat het ook alweer over?

Het nieuwe zorgprestatiemodel legt een stabiele financiële basis voor de en voor toekomstige ontwikkelingen van het werkveld. Ook resulteert het model in het beperken van administratieve werkzaamheden, versnellen van de informatievoorziening, vermindering van verantwoording en biedt het voldoende ruimte voor zorginhoudelijke innovatie. Dat is niet alleen goed nieuws voor de zorgaanbieders, maar ook voor de cliënten omdat dit model bijdraagt aan het versterken van hun mentale gezondheid.

Het Zorgprestatiemodel gaat vier bekostigingsmodellen voor de ggz en fz vervangen. Dit zijn de dbc’s, dbbc’s, zzp’s (2e en 3e jaar verblijf met behandeling) en de basis ggz. Meer hierover leest u in ons vorige artikel ‘Db(b)c’s worden zorgprestaties’.

Inhoud van de reactie van de staatssecretaris

In de reactie van de staatssecretaris staat onder meer:

 • de kracht van het model is de eenvoud en begrijpelijkheid voor de cliënt en de versnelling van informatievoorziening over het zorggebruik en de daarbij behorende kosten;
 • perspectief op verlaging van administratieve lasten door onder andere de vereenvoudiging van het systeem en de beperking van het aantal prestaties;
 • er volgt een behoedzaam implementatiescenario, waarbij ook voldoende tijd genomen wordt om het bijbehorende controle- en verantwoordingsarrangement vorm te geven;
 • de uitwerking van het model moet nog aantonen in welke mate alle gestelde doelen voor de ggz-bekostiging kunnen worden gerealiseerd;
 • voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij uitwerking van het advies:
  • aantoonbaar en substantieel verbeteren van de prikkelwerking;
  • het model dient een vergoeding op maat te faciliteren voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening;
  • aantoonbare beperking van administratieve lasten en het doorstaan van een kritische beoordeling op fouten- en fraudegevoeligheid, privacyaspecten en macro budgettaire beheersbaarheid.

Een positieve reactie, waarbij aan de NZa op een aantal onderdelen verscherping en uitwerking gevraagd wordt. Het verzoek van de staatssecretaris is dat de NZa dit begin november gereed heeft.

Hoe nu verder?

De staatssecretaris heeft de NZa gevraagd het model de komende maanden in samenwerking met de diverse betrokken partijen nader uit te werken met inbegrip van de aandachtspunten van het ministerie.  Wanneer dit in november gereed is, ligt het proces op koers van de beoogde planning en zal de staatssecretaris de Tweede Kamer hierover vóór het einde van het jaar informeren. Tegelijkertijd loopt het proces om zorgvraag transparant te maken, waardoor gepast gebruik van de zorg wordt ondersteund. Deze verbeterde zorgvraagtypering volgt eveneens uit het Hoofdlijnenakkoord.

Wat betekent dit voor u?

Met deze uitwerking komt er zicht op afronding van een langdurig traject voor aanpassing van de bekostiging wat reeds in 2015 ingezet is. Van de ‘Agenda voor gepast gebruik en transparantie’, het ’Zorgclustermodel‘, de ’Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021‘ naar het ’Bestuurlijk akkoord Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2019-2022’.

Met de positieve reactie van de staatssecretaris komt het bekostigingsmodel dichterbij, waarbij de vereenvoudigde bekostiging bijdraagt aan de verbetering van zorg. Zowel voor de cliënt als voor de zorgaanbieder.

Vanuit de reactie van de minister is de verwachting dat in november 2019 de invulling van het model duidelijk wordt. Wilt u op de hoogte blijven over dit onderwerp? Meld u aan voor onze Healthcare nieuwsbrief.

Lees meer actualiteiten over zorgthema's >>

Actualiteiten