article banner
healthcare

Kabinet wil aantal flexwerkers in de zorg indammen

Raymond Theil Raymond Theil

In december schreven wij over waarmee de zorg wordt geconfronteerd bij het inschakelen van zzp’ers. Vorige maand werd duidelijk dat de Belastingdienst specifieke aandacht heeft voor . Het zzp-dossier staat hoog op de agenda in de politiek. Met name in de zorgsector moet er volgens het kabinet iets veranderen aan het toenemende aantal ‘flexwerkers’. In een recente, 24 pagina’s tellende, brief aan de Tweede Kamer wordt een aantal oplossingsrichtingen uiteengezet. Wij lichten deze graag toe.

Knelpunten van flexwerken in de zorg

Zorginstellingen hebben behoefte aan een flexibele schil voor ‘piek, ziek en uniek’. Vanwege (onder andere) hoge werkdruk, verlies aan autonomie en toenemende wet- en regelgeving is er sprake van een hoge mate van verzuim en verloop in de zorgsector. Zorgmedewerkers kiezen er steeds vaker voor om niet langer in loondienst te werken, maar om als flexwerker terug te keren of de zorgsector zelfs te verlaten.

Vanwege de bestaande personeelstekorten zijn zorginstellingen genoodzaakt om extra flexwerkers in te huren voor regulier en structureel werk. Voor de kwaliteit en continuïteit van zorg is een goede balans in omvang tussen vaste en flexibele medewerkers belangrijk. Door het toenemende aantal flexwerkers is er momenteel onvoldoende balans en daar wil het kabinet iets aan doen. Zo wil men goed werkgeverschap stimuleren en nieuwe vormen van flexwerken verkennen.

Hoe wordt goed werkgeverschap gestimuleerd?

Om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken moet er een betere aansluiting komen tussen de voorkeuren van medewerkers en werkgevers. Binnen diverse zorgbranches - zoals ggz, thuiszorg, jeugdzorg en huisartsenzorg - wordt onderzoek gedaan naar flexwerkers. Hieruit komen de volgende acties:

  • Faciliteren van werkafspraken/werkcodes in de regio of branches, om te komen tot een meer gelijke behandeling van werknemers en flexwerkers (maximum tarief voor inhuur).
  • Binnen de branches terugkerende thema’s vertalen naar een landelijke oplossingsrichtingen. Als voorbeeld wordt genoemd het instellen van interne of regionale flexpools.
  • Wegnemen van overbodige regels en administratie. Hier wordt verwezen naar het programma [Ont]regel de Zorg. Opmerkelijk is dat hier niets wordt gemeld over de kritiek op, die voor een enorme toename van administratieve lasten zorgt.

Verkennen nieuwe vormen van flexibele arbeid

Flexibilisering op de arbeidsmarkt - in zijn algemeenheid, maar zeker in de zorg - maakt het nodig om na te denken over de vormgeving van arbeidsverhoudingen. Beoordeeld wordt welke varianten aansluiten bij de visie over flexwerkers.

  • Faciliteren van ontstaan van flexvormen in loondienstverband (starten pilots in verschillende regio’s).
  • Zorgen voor een betere binding tussen inhurende organisaties en flexwerkers door selectiever te zijn bij de inhuur. Ook hier wordt de eerder genoemde poolvorming als voorbeeld gegeven, of inhuur via een (gesloten) platform.

Andere maatregelen

Naast de genoemde acties wil het kabinet zorgen voor een gelijk speelveld tussen zorginstellingen en medewerkers in de zorg, door concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Zorginstellingen moeten zelf weer in regie komen en minder afhankelijk zijn van bemiddelingsbureaus. Om dit te bereiken dient er te worden geïnvesteerd in de beeldvorming en informatievoorziening over de voor- en nadelen van het werken in loondienst en als flexwerker in de zorg. Flexwerkers maken met hun opdrachtgever afspraken over het doen van avond-, nacht- en weekenddiensten en onderbouwen hun uurtarief in vergelijking met medewerkers in loondienst.

, die per 1 januari van dit jaar is ingegaan, zorgt ook voor een betere balans tussen vast en flexibel, door onder andere kostenverschillen tussen contractvormen te verminderen.

Ook wordt de webmodule als hulpmiddel genoemd, die zekerheid moet geven over de kwalificatie van arbeidsrelaties. De webmodule is nog ontwikkeling en is naar verwachting halverwege 2020 gereed.

De oplossingsrichtingen lijken een goed initiatief. De in de brief uiteengezette oplossingsrichtingen zijn een aanzet om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Dat is een goed initiatief en ligt voor een deel in lijn met de uitkomsten van het rapport van de Commissie Regulering van Werk. In dit rapport worden kritische noten geplaatst over het wetsvoorstel Wmz, omdat deze maatregel niet effectief lijkt te zijn. Als het gaat om het wegnemen van regelruk, moet het kabinet ook dat wetsvoorstel heroverwegen.

Het is geen eenvoudige opgave om de beoogde veranderingen te realiseren, maar de eerste stappen zijn gezet. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Wilt u meer weten over flexibele arbeid? Neemt u dan contact op met .

Actualiteiten