COVID-19

Fiscale maatregelen coronavirus

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact. De financiële gevolgen kunnen groot zijn voor u en uw onderneming. Het kabinet kwam in maart al snel met diverse fiscale maatregelen. Denk aan de NOW-regeling, versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, deblokkeren van de G-rekening, etc. Op 20 mei heeft het kabinet de diverse regelingen uitgebreid en / of verlengd. Op deze pagina leest u een toelichting op diverse fiscale maatregelen.

Fiscale maatregelen die mogelijk voor u relevant zijn:

Verzoek om uitstel betaling belasting

Kampt u als ondernemer of uw vennootschap met betalingsproblemen door het coronavirus, dan kunt u de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling vragen voor de aanslagen:

 • inkomstenbelasting;
 • vennootschapsbelasting;
 • omzetbelasting;
 • loonheffingen;
 • kansspelbelasting;
 • accijns;
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • assurantiebelasting;
 • verhuurderheffing;
 • energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen zodat het uitstel ook voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen.

Vereisten
In het (schriftelijke) verzoek vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Het aanvragen van uitstel van betaling kunt ook via de website van de Belastingdienst aanvragen met een online formulier 

Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u nog te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Heeft u een belastingschuld lager dan € 20.000 dan kunt u uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Heeft u een schuld hoger dan € 20.000? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogenaamde derde deskundige zoals een accountant of brancheorganisatie. De deskundige moet aannemelijk maken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis en dat de liquiditeitsproblemen bestaan op het moment van uitstelverzoek bestaan of kort daarna. De verklaring van de derde-deskundige moet een liquiditeitsprognose bevatten welke door de deskundige aannemelijk wordt geacht.

Op 20 mei is door het kabinet bekendgemaakt dat voor uitstel langer dan 3 maanden de eis gaat gelden dat de ondernemer verklaart geen bonussen en / of dividenden uit te zullen keren, of eigen aandelen in te zullen kopen.
Als het uitstel afloopt, zal aan ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden.

Stopzetten invordering

De invordering van de belastingschuld zet de Belastingdienst stop zodra het verzoek is ontvangen door de Belastingdienst. Inhoudelijke en individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Verlaging invorderingsrente

De invorderingsrente over het bedrag waarvoor uitstel wordt verleend is tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Deze maatregel duurt vooralsnog tot 1 oktober 2020.

Verlaging belastingrente

De Belastingdienst rekent belastingrente als de aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat belastingplichtige niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte heeft gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlaagt de Belastingdienst ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020 en duurt vooralsnog tot 1 oktober 2020.

Geen verzuimboete

De Belastingdienst zal de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van belastingen voorlopig achterwege laten of terugdraaien.

Melding betalingsonmacht

Voor bestuurders van vennootschappen bestaat het risico dat zij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor onder andere de niet-voldane loonbelasting- en omzetbelastingschulden.

Deze aansprakelijkheidsstelling is te voorkomen door tijdig (binnen twee weken nadat de heffing voldaan had moeten zijn) schriftelijke betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst. Het Ministerie van Financiën heeft op 7 april 2020 evenwel goedgekeurd dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is als u om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst.

Verlaging voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2020

Heeft u de verwachting dat de winst over 2020 – al dan niet door de Coronacrisis – lager uitvalt dan de winst waarop een eerder opgelegde voorlopige aanslag was gebaseerd, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om de voorlopige aanslag 2020 te verlagen. Dit dient via de reguliere digitale weg te geschieden; vanzelfsprekend kunnen we u hierbij behulpzaam zijn.

Deblokkeren G-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en g-rekeningen gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekeningen te deblokkeren . In normale situaties kan daarmee alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen, zoals de bouw en de uitzendbranche, kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw.

Actualiteiten

Verlaging van het gebruikelijke loon van de dga

Door de coronacrisis zien veel ondernemers hun omzet flink teruglopen. Voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan het dan aantrekkelijk zijn om zijn salaris van de vennootschap te verlagen, zodat minder loonbelasting is verschuldigd. Maar let op! Op grond van de zogenoemde gebruikelijkloonregeling mag een dga zijn salaris niet zo maar verlagen, dus ook niet als de omzet van de vennootschap flink is teruggelopen. Het kabinet vindt dat gezien de coronacrisis echter onredelijk en komt daarom met een tegemoetkoming.

Goedkeuring

Het kabinet keurt daarom goed dat dga’s die te maken krijgen met een omzetdaling in 2020 van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan, evenredig met de omzetdaling. Daarbij wordt op grond van een op 6 mei verschenen besluit gekeken naar de omzet over de eerste 4 maanden van 2020 vergeleken met de omzet over dezelfde periode in 2019. In formule:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

 • A = het gebruikelijk loon over 2019
 • B = de omzet* over de eerste vier kalendermaanden van 2020
 • C = de omzet* over de eerste vier kalendermaanden van 2019

*Het gaat daarbij om de omzet exclusief de omzetbelasting.

Voorbeeld

Stel u uw gebruikelijk loon over 2019 was € 120.000. De omzet over de eerste 4 maanden in 2019 was € 800.000. Door de coronacrisis is uw omzet over de eerste 4 maanden over 2020 gedaald tot € 500.000.000. Uw gebruikelijk loon voor 2020 bedraagt dan:

€ 120.000 x 500.000/800.000 = € 75.000.

Maatwerk

Deze goedkeuring kan zonder overleg met de fiscus worden toegepast. Mocht de goedkeuring geen oplossing / verlichting bieden voor de knelpunten in uw situatie, dan kunt u in overleg treden met de belastinginspecteur voor een maatwerkoplossing.

Versoepeling van het urencriterium

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan weet u waarschijnlijk dat u onder voorwaarden aanspraak kunt maken op verschillende ondernemersfaciliteiten. Denk daarbij aan de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de FOR (fiscale oudedagsreserve). Voor een aantal van deze faciliteiten is nodig dat u voldoet aan het zogenoemde urencriterium: u besteedt per kalenderjaar ten minste 1.225 uren aan uw onderneming. Als gevolg van het coronavirus kunt u wellicht in 2020 niet voldoen aan het urencriterium. Om uw ondernemersfaciliteiten niet te verliezen, heeft de staatssecretaris geregeld dat u in de periode tussen 1 maart en 31 augustus verondersteld wordt per week ten minste 24 uren aan uw onderneming te hebben besteed (het wekelijkse gemiddelde om op jaarbasis op 1.225 uren uit te komen, met een afronding in uw voordeel). Maakt u gebruik van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, dan geldt in principe een ‘verlaagd urencriterium’ van 800 uren. In de periode 1 maart en 31 augustus wordt u op grond van deze aanvullende maatregel geacht ten minste 18 uren per week te hebben gewerkt in uw onderneming. Als u sterk seizoengebonden werkzaamheden verricht met een piek in de periode 1 maart tot en met 31 augustus, wordt u geacht in dezelfde periode in 2020 een gelijk aantal uren te hebben besteed.

Verhoging vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR)

Als werkgever kunt u binnen de vrije ruimte vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geven zonder dat deze belast worden met loonheffing. Denk hierbij aan kerstpakketten, bedrijfsuitjes, etc. De vrije ruimte bedraagt in 2020 1,7% voor de eerste € 400.000 loonsom en voor de loonsom daarboven 1,2%. De staatssecretaris biedt u de mogelijkheid uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een cadeaubon of een bos bloemen. Om zo’n extraatje onbelast te houden, verhoogt de staatssecretaris de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 loonsom tot 3%.

Thuiswerkvoorzieningen

Veel werkgevers hebben voorzieningen zoals een laptop, beeldscherm of mobiele apparatuur gekocht ter beschikking gesteld aan werknemers zodat die kunnen thuiswerken.

Wanneer het gaat om hulpmiddelen die volgens u als werkgever noodzakelijk zijn om goed thuis te kunnen werken (noodzakelijkheidscriterium), hoeven de kosten hiervan niet meegeteld te worden bij het belastbaar loon van uw werknemers.

Als werkgever mag u voor het thuiswerken bepaalde ARBO-zaken belastingvrij vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Bijvoorbeeld een bureau of bureaustoel.

Coronareserve

Verwacht u als gevolg van de coronacrisis een verlies over 2020? Dan kunt u – op grond van een op 24 april door staatssecretaris Vijlbrief bekendgemaakte maatregel – dit verlies al als aftrekpost in uw aangifte vennootschapsbelasting over 2019 verwerken. Deze maatregel kan u helpen liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Algemeen

Een verlies van uw vennootschap over 2020 kan op basis van de wet op de vennootschapsbelasting worden verrekend met een winst over 2019 (carry back). Daarvoor is nodig dat de aangifte over 2020 is ingediend en de aanslag over 2019 definitief is vastgesteld. Aangezien u de aangifte over 2020 op zijn vroegst pas begin 2021 kunt indienen, moet u dus geruime tijd wachten op de teruggaaf. Het kabinet vindt dat onder de huidige crisisomstandigheden ongewenst.

Coronareserve

In de zoektocht naar mogelijkheden om de liquiditeitsproblemen in verband met de coronacrisis te voorkomen of verminderen,

heeft het kabinet besloten om goed te keuren dat een verwacht verlies over 2020 alvast ten laste van de winst over 2019 kan worden gebracht door middel van de vorming van een ‘coronareserve’. Voor de goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

 • Er is sprake van een verwacht ‘coronagerelateerd verlies’ in het boekjaar 2020. Dat is bijvoorbeeld het geval voor zover sprake is van een verlies door omzetderving vanwege de door de overheid genomen coronamaatregelen.
 • Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies verwacht over het boekjaar 2020. De belastingplichtige maakt zelf een zo goed mogelijke inschatting van de verwachte omvang van het coronagerelateerde verlies.
 • De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
 • De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen.

Beroep op goedkeuring

Als u een beroep wilt doen op deze goedkeuring kan dat door middel van een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2019 (al dan niet via indienen van de aangifte 2019). Als uw aangifte over 2019 al is ingediend en u gebruik wilt maken van de goedkeuring, kunt u een gewijzigde aangifte indienen.

Gebroken boekjaren

Hanteert u een boekjaar dat niet gelijk is aan het kalenderjaar, dan kan in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve worden gevormd. De reserve wordt in dat geval uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen.

Let op

De mogelijkheid een coronareserve te vormen, geldt alleen voor belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting.

Uitstel wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Heeft u als dga een schuld van € 500.000 lening (een eigenwoningschuld niet meegerekend) bij de eigen bv, dan weet u waarschijnlijk dat de staatssecretaris een wetsvoorstel heeft aangekondigd die het surplus boven de genoemde € 500.000 direct belast. De inwerkingtreding van deze wet was bepaald op 1 januari 2022. Vanwege de coronacrisis heeft de staatssecretaris bepaald dat deze wet een jaar wordt uitgesteld, dus tot 1 januari 2023. Door deze maatregel heeft u een jaar langer de tijd (namelijk tot 31 december 2023; de eerste peildatum) om uw schuld aan uw bv te verlagen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Als u, als gevolg van de coronacrisis, niet in staat bent aan uw betalingsverplichtingen aan uw kredietverstrekker te voldoen, kunt u mogelijk een betaalpauze met uw kredietverstrekker afspreken. Na deze betaalpauze van maximaal 6 maanden, zult u uw achterstallige bedragen alsnog moeten betalen. Ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek is de fiscale wetgeving echter erg strikt, met name op het punt van de (annuïtaire of lineaire) aflossingen. Om door een betaalpauze niet uw recht op hypotheekrenteaftrek te laten verliezen, heeft de staatssecretaris een versoepeling bekendgemaakt. Overweegt u een betaalpauze af te spreken met uw kredietverstrekker, neem dan contact met ons op om de fiscale regeling te bespreken. Let op: door de betaalpauze kan het zijn dat een eerder vastgestelde voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting deels moet worden teruggedraaid. Doe dit tijdig om te voorkomen dat u in 2021 de onterechte belastingteruggaaf over 2020 moet terugbetalen.

Bel gerust voor vragen

Heeft u vragen over bovenstaande fiscale maatregelen of heeft u andere vragen over de maatregelen die de overheid heeft getroffen voor ondernemers in het kader van de coranacrisis? Neem dan contact met ons op.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan