article banner
Actualiteit

Bestrijding financieel-economische criminaliteit: ontwikkeling CAHR en UBO-register

Voor de nationale controle-, toezichts-, handhavings- en opsporingsdoeleinden door bepaalde overheidsinstellingen en recherchewerkzaamheden vanuit het notariaat, is er momenteel een wetsontwerp in ontwikkeling die de toegang  tot een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) mogelijk maakt. Daarnaast wordt er voor het zogenaamde UBO-register een Europese richtlijn opgesteld om de werkelijke eigenaren achter de (offshore) vennootschappen makkelijker te kunnen identificeren en zo (belasting)fraude, corruptie en witwassen te bestrijden.

Wetsontwerp CAHR

In het CAHR staat informatie over aandeelhouders van besloten vennootschappen (BV’s) en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen (NV’s). Het voornaamste doel van het CAHR is de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.

Het CAHR krijgt een beperkt openbaar karakter. Dit houdt in dat het CAHR alleen toegankelijk is voor bepaalde overheidsinstellingen ten behoeve van controle-, toezichts-, handhavings- en opsporingsdoeleinden en voor het notariaat ten behoeve van recherchewerkzaamheden. Het register wordt ondergebracht bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Na goedkeuring door de Tweede en de Eerste Kamer treedt de wet naar verwachting per 1 januari 2016 in werking.

Europese richtlijn UBO-register

Voor de registratie van de Ultimate Benificial Owners (UBO’s), de uiteindelijke belanghebbende van ondernemingen, is  momenteel een Europese richtlijn in de maak. In december 2014 heeft het Europees Parlement een voorstel aangenomen om te komen tot het invoeren van een openbaar UBO-register van alle Europese vennootschappen in alle EU-landen. Het doel van dit register is om de werkelijke eigenaren achter de (offshore) vennootschappen te identificeren zodat (belasting)fraude, corruptie en witwassen beter bestreden kunnen worden.

Wie zijn UBO’s?
UBO’s zijn  natuurlijke personen (individuen) die rechtstreeks of indirect:

 • een belang hebben in het aandelenkapitaal van een rechtspersoon van 25 procent of meer;
 • 25 procent of meer van de stemrechten in een rechtspersoon kunnen uitoefenen;
 • en gerechtigd zijn tot 25 procent of meer van het vermogen van een rechtspersoon.

Overheidsinstanties krijgen automatisch en onbeperkt toegang tot alle gegevens in het UBO-register. Daarnaast krijgen ook ondernemingen die vallen onder de witwas- en terrorismefinancierings-bestrijdingsregelgeving (hierna Wwft-plichtigen) inzage. Hieronder vallen:

 • kredietinstellingen,
 • financiële instellingen,
 • accountants en belastingadviseurs,
 • notarissen,
 • advocaten,
 • makelaars in onroerend goed,
 • aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten en
 • personen die handelen in goederen voor zover in contanten wordt betaald of ontvangen voor een bedrag vanaf 7.500 euro.

Andere belangstellenden, bijvoorbeeld burgers of journalisten, moeten aantonen dat zij enig rechtmatig belang hebben bij het inzien van het UBO-register. Het gevolg is dat het register ruim toegankelijk is.

Implementatie na inwerkingtreding
De precieze invoeringsdatum van de Europese richtlijn voor het UBO-register is nog niet bekend. Nadat deze in werking is getreden, hebben de EU-lidstaten twee jaar de tijd om de Richtlijn te implementeren in nationale wetgeving. Het is vooralsnog onduidelijk hoe Nederland deze implementatie door gaat voeren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze maatregelen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Grant Thornton.