article banner
Tax

Uitbreiding begrip bouwterrein in omzetbelasting

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Het begrip bouwterrein in de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) wordt verruimd en in lijn gebracht met Europese rechtspraak, aldus de aankondiging van het kabinet in het Belastingplan 2017. Na de wetswijziging valt onder het begrip bouwterrein: onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen. Waarschijnlijk treedt deze wijziging per 1 januari 2017 in werking.

Uitspraak Hof van Justitie

De wetswijziging is een gevolg van de beslissing van het Hof van Justitie. Voor de beoordeling of een terrein als bouwterrein kwalificeert, in de zin van de Europese btw-richtlijn, moet ook de intentie van partijen worden meegenomen in de afwegingen. Volgens het Hof van Justitie is ook sprake van een bouwterrein als de leverancier bebouwde grond levert, maar hij zich verplicht heeft om in het kader van de levering en beoogde nieuwbouw de bestaande bebouwing te slopen. Het gevolg is dat de levering verplicht belast is met btw.

De Nederlandse Wet OB 1968

Op grond van de huidige Nederlandse Wet OB 1968 is een dergelijke levering van bebouwde grond nog vrijgesteld van btw en is de intentie van partijen geen beoordelingselement. Hierdoor is een verschil ontstaan met de btw-richtlijn. Belastingplichtigen mogen de meest gunstige regeling toepassen. De Belastingdienst moet zich houden aan de Nederlandse Wet OB 1968.

Partijen passen de beperktere regels van de Wet OB 1968 toe (geen 21 procent btw, wel 2 procent of 6 procent overdrachtsbelasting) als de koper de btw niet in aftrek mag brengen, of doen een beroep op de ruimere mogelijkheden van de btw-richtlijn (wel btw, geen overdrachtsbelasting) als de btw wel aftrekbaar is.

Advies

Dit betekent dat na de wetswijziging eerder dan voorheen sprake is van de levering van een bouwterrein die van rechtswege belast is met btw. Als men voor nieuwbouw bestemde (bebouwde) grond vrij van btw wil verkrijgen is het raadzaam dit nog voor de aangekondigde wetswijziging te doen. Met name voor particulieren of btw vrijgestelde ondernemers (zoals zorg – of financiële instellingen) die btw niet kunnen terugvragen is dit interessant. Weliswaar is dan overdrachtsbelasting verschuldigd, maar dat is met 2 procent of 6 procent aanmerkelijk minder dan 21 procent btw.

Heeft u vragen over de gevolgen van deze maatregelen en de mogelijkheden voor u? Neemt u dan contact op met één van onze btw-adviseurs.