article banner
Actualiteit

Update 30%-regeling en 150 kilometer grens

Werknemers met een schaarse, specifieke deskundigheid die vanuit het buitenland naar Nederland worden uitgezonden of aangeworven, kunnen onder omstandigheden in aanmerking komen voor toepassing van de 30%-regeling

Op basis van deze regeling kan - kort gezegd - een voor de regeling kwalificerende werknemer in aanmerking komen voor een forfaitair vastgestelde vergoeding voor extraterritoriale kosten van 30 procent van zijn arbeidsinkomen. Echter, werknemers die van binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens worden geworven/uitgezonden zijn uitgezonderd van deze regeling. Wel komen zij in aanmerking voor vergoeding van de daadwerkelijke extraterritoriale kosten.

Casus Sopora

In de zaak Sopora heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld over de verenigbaarheid van de(ze) 150 kilometer beperking met het Europees recht. De Nederlandse overheid stelt zich - onder meer - op het standpunt dat werknemers die worden geworven van binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens kunnen pendelen en daardoor niet met een hoge mate van extra territoriale kosten worden geconfronteerd.

Conclusie Advocaat Generaal Kokott

Op 13 november 2014 heeft Advocaat Generaal (AG) Kokott haar conclusie uitgebracht inzake de zaak Sopora. Volgens AG Kokott is de maatregel van Nederland (150 kilometer beperking) niet op voorhand in strijd met het Europees recht. Echter, de maatregel is alleen te rechtvaardigen indien de overgrote meerderheid van de (onderhavige) werknemers dagelijks naar hun werk kunnen pendelen en in feite niet met extraterritoriale kosten worden geconfronteerd. De vraag is echter of dit laatste onderzocht is. Volgens AG Kokott is het aan de verwijzende rechter om uit te maken of deze voorwaarden zijn vervuld.

Wachten op uitspraak EU HvJ

Op grond van bovenstaande is dus nog niet duidelijk of de 150 kilometer beperking - Europeesrechtelijk bezien - door de beugel kan. Het wachten is nog op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Wat kunt u nu doen?

In de tussentijd is het raadzaam om in elk geval een (pro-forma) verzoek om toepassing van de 30%-regeling in te dienen voor deze categorie werknemers om - mocht de uitspraak van het Europese Hof gunstig uitvallen - er zo voor te zorgen dat de toepassing van de regeling (zo veel mogelijk) terugwerkende kracht heeft.