article banner
Belastingen

eHerkenning: toch compensatie voor de aanschafkosten!

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Hoewel het een hele tijd stil is gebleven inzake eHerkenning, waren we nog altijd aan het wachten op een reactie van de regering inzake het vergoeden van kosten. Vele belastingplichtigen werden gedwongen om eHerkenning aan te schaffen, zodat men tijdig de aangifte loonheffingen en/of de aangifte vennootschapsbelasting zelf kon indienen. De Tweede Kamer vond echter dat het doen van belastingaangifte kosteloos moest blijven. In een brief van de bewindslieden Knops en Vijlbrief wordt hier een oplossing voor geboden. Wat staat er in deze brief?

Compensatie = acceptatie

Men onderkent dat er belastingplichtigen zijn die uitsluitend voor het doen van belastingaangifte een eHerkenningsmiddel hebben aangeschaft. En dat zij daar kosten voor hebben moeten maken bij een private partij. Er is gekeken naar andere Europese landen en constateert dat er een wisselend beeld is. In sommige landen kan men kosteloos belastingaangifte doen, terwijl men in andere landen - net als nu dus in Nederland – moet betalen voor een licentie/inlogmiddel. Zou de belastingdienst zelf een kosteloos inlogmiddel kunnen ontwikkelen en ter beschikking stellen? Op zich is dit mogelijk, maar de bewindslieden kiezen voor het alternatief om nu maar gewoon de aanschafkosten te compenseren. Daarbij geldt dan wel de voorwaarde dat, zodra dit technisch mogelijk wordt, de belastingplichtige een zogenoemde ‘downgrade’ accepteert van zijn eHerkenningsmiddel naar het niveau waarbij je met die eHerkenning alleen de belastingaangiften kan doen.

De verwachting is… karig

In augustus komt er meer duidelijkheid over hoe dit praktisch in zijn werk gaat. Nadat de downgrade heeft plaatsgevonden, kan vervolgens kostencompensatie plaatsvinden. De compensatie bedraagt afgerond 24 euro per jaar. Dit is namelijk het laagste bedrag dat momenteel in de markt qua kosten geldt. De nu voorgestelde regeling ziet alleen op het jaar 2020 en 2021. Het is dus onduidelijk of we vanaf 2022 alsnog moeten gaan betalen voor het doen van belastingaangifte. Voor veel belastingplichtigen dekt die 24,20 euro (NB: een bedrag inclusief BTW) lang niet de volledige kosten. Het is daarom ook maar de vraag of de nu geboden compensatie wel voldoende is. Belastingplichtigen werden - eind 2019, begin 2020 - gedwongen om kosten te maken, terwijl op dat moment volstrekt onduidelijk was of en zo ja, tot welk bedrag er wellicht compensatie zou volgen. De nu geboden regeling is mijns inziens ten onrechte te karig vormgegeven. Vergoeding van de werkelijke kosten behoort hier de norm te zijn. Hier is het laatste woord dan ook nog niet over geschreven noch gezegd.

Compensatie bij moeten uitbesteden

Voor belastingplichtigen die zich sowieso niet kunnen inschrijven in het Handelsregister, is de compensatie hoger. Zij krijgen de werkelijke kosten vergoed tot maximaal 450 euro per jaar. Zij moesten het doen van de belastingaangifte namelijk uitbesteden aan een extern bureau of men moest een softwarelicentie aanschaffen van een belastingaangiftepakket. Hoewel dit een relatief kleine groep betreft, kan ik mij goed voorstellen dat ook hier de compensatie niet alle werkelijke kosten dekt. Ook lijkt niet duidelijk of dat bedrag van 450 euro in- of exclusief BTW is.

Ook voor kerken laagste compensatietarief gerechtvaardigd?

Een bijzondere groep in het kader van de eHerkenning vormen de kerkgenootschappen. Het lijkt er op dat zij ook slechts recht krijgen op maximaal 24,20 euro per jaar. Maar kerken zijn niet verplicht om zich in te schrijven in het Handelsregister. Dat is een vrijwillige keuze waar op een heel ander vlak (privacy) echter nadelige gevolgen aan zitten. Bij de schadevergoeding lijkt het er op dat men in feite die kerken slechts de lage compensatie geeft van 24,20 euro, omdat zij zich zouden kunnen inschrijven in het Handelsregister. Lees: dan had je je maar moeten inschrijven in het Handelsregister. Het is zeer de vraag of deze werkwijze recht doet aan de bijzondere positie van kerkgenootschappen. Ook hier rijst het beeld van een nogal karig compensatiebeleid. Ik sluit daarom niet uit dat de rechter hier nog aan te pas gaat komen. De argumenten van de regering (angst voor precedentwerking, marktverstoring en noem maar op) lijken mij nogal zwaar aangezet.

Tot slot

Voor het doen van aangifte loonheffingen wordt het destijds verleende uitstel met nog een maand verlengd. Het uitstel loopt dus tot 1 augustus 2020.

Al met al is er nu dus zicht op enige compensatie: in de tijd beperkt en te karig vormgegeven. De overheid toont zich van de kille kant naar belastingplichtigen die voor het blok werden gezet en nu een beperkte genoegdoening krijgen aangeboden. De principiële discussie is hiermee, als we niet oppassen, ook weer even voor 2 jaar in de ijskast geplaatst.

Actualiteiten