article banner
Healthcare

Gebruikelijk loon medisch specialisten 2018 vastgesteld

Raymond Theil Raymond Theil

Het gebruikelijk loon van medisch specialisten in 2018 is vastgesteld op 130.950 euro. Aldus de belastingdienst. Dit loon wordt eventueel verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds.

Gebruikelijkloonregeling

Bent u werknemer in een vennootschap of coöperatie waarin u een aanmerkelijk belang hebt? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.

Er zijn regels voor de bepaling van het gebruikelijk loon. Volgens de hoofdregel moet het loon worden vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap of de daarmee verbonden vennootschappen;
  • 45.000 euro.

Loon voor medisch specialisten

Zoals vermeld wordt het gebruikelijk loon bepaald aan de hand van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Volgens de belastingdienst is dat voor medisch specialisten het loon op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Deze regeling is onderdeel van de cao Ziekenhuizen 2017-2019.

Het loon voor een medisch specialist is volgens deze cao 174.600 euro. In dit bedrag is al rekening gehouden met de verhogingen per 1 juli 2017 en 1 juli 2018. Als de medisch specialist de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds zelf betaalt, wordt dit loon verhoogd met die bijdrage (=x).

Daarmee is het gebruikelijk loon voor een medisch specialist in 2018 als volgt berekend:

  • 75% van € 174.600 = € 130.950
  • 75% van (€ 174.600 + x) = € 130.950 + 0,75 * x (als de medisch specialist de bijdrage aan het beroepspensioenfonds zelf betaalt)

Een lager gebruikelijk loon is mogelijk, als kan worden aangetoond dat daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld als er verschil in loon is op basis van anciënniteit of inschaling.

Wilt u meer weten over het gebruikelijk loon van medisch specialisten? Neemt u dan contact op met onze Healthcare specialisten.

Gerelateerde artikelen