article banner
Healthcare

Goede zorg, dat verdient iedereen

Jeroen Bos Jeroen Bos

Goede zorg. Dat verdient iedereen. Niet alleen probeert de overheid dat te waarborgen door middel van uitvoerige regelgeving. Zo wil zij onder andere door een betere en snellere aanpak van klachten (op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: Wkkgz), zorgcliënten een sterkere positie te geven (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)

Transparantie eisen

Ook wil de overheid goede zorg waarborgen door eisen te stellen aan de inrichting van de zorginstelling. Deze transparantie-eisen volgen uit het Uitvoeringsbesluit WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Het voldoen aan deze transparantie-eisen is één van de voorwaarden om een toelating op grond van de WTZi te krijgen en te behouden, om bijvoorbeeld verzekerde zorg op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of Wet langdurige zorg (Wlz) te mogen leveren.

Goede zorg waarborgen 

Niet alleen de overheid maar ook het zorgveld zelf,  wil goede zorg waarborgen. De brancheorganisaties zorg hebben een Governancecode Zorg opgesteld. Deze is verplicht voor alle leden van de brancheorganisaties en wordt in het veld als norm beschouwd vanwege dat de zorgverzekeraars (Zvw, Wlz), het zorgkantoor en/of gemeenten (WMO) het naleven daarvan vereisen bij het contracteren.

Het creëren en waarborgen van een open cultuur in de zorginstelling

Hoewel het bij governance uiteraard gaat om het creëren en waarborgen van een open cultuur binnen de zorginstelling, waar waarden en normen hoog in het vaandel staan, vragen de transparantie-eisen en de Zorgbrede Governancecode (2017) ook in organisatorische zin wat van een zorginstelling. Onder meer op het gebied van de inrichting van haar organisatie en haar organen. De integrale toepassing van de governancecode is de verantwoordelijkheid van zowel het bestuur als de raad van toezicht / commissarissen.

In de praktijk merken wij nog al eens dat zorginstellingen – onbewust – niet voldoen aan deze eisen. Zo bevatten statuten niet altijd alle voorgeschreven bepalingen, ontbreken schriftelijke regelingen tussen organen, wordt niet of niet tijdig samengewerkt met medezeggenschapsorganen of zitten bijvoorbeeld commissarissen al sinds jaar en dag omdat zij nu eenmaal ooit in een ver verleden zijn aangesteld. Dit alles zou gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld de toelating en/of de bestaande contracten met zorgverzekeraars en/of gemeenten.

We noemen enkele eisen, bijvoorbeeld:

 • Is in de statuten vastgelegd:- dat er een raad van toezicht / commissarissen (hierna: RvC) is?;
  - wat de omvang van de RvC is en hoe deze is samengesteld?;
  - dat de cliëntenraad een lid van de RvC kan voordragen?;
  - dat er een conflictenregeling is tussen het bestuur en de RvC?;
  - welke besluiten van het bestuur de goedkeuring behoeven van de RvC?
  - dat de cliëntenraad het recht van enquête heeft?
 • Is er een ondernemingsraad en/of cliëntenraad, ligt schriftelijk vast hoe met deze medezeggenschapsorganen wordt samengewerkt en welke termijnen daarbij gelden?
 •  Is de samenstelling van het bestuur en de RvC juist en onafhankelijk van elkaar?
 • Leden van de RvC mogen in beginsel maximaal 4 jaar aangesteld zijn. En vindt benoeming wel door de juiste organen plaats op grond van de juiste profielen (deskundigheid, vaardigheid en diversiteit)?
 • Is de RvC betrokken bij de benoeming van de accountant?
 • Voert de RvC jaarlijks een evaluatiegesprek met de bestuursleden?

Dit zijn maar enkele van de verplichtingen die gelden voor (toegelaten) zorginstellingen. Indien u vragen heeft over de voor uw organisatie geldende transparantie-eisen en principes uit de Zorgbrede Governancecode (2017) kunt u contact opnemen met één van onze .

Gerelateerde artikelen