article banner
Legal

Hoeveel is een vakantiedag waard?

Werknemers maken lang niet altijd hun vakantiedagen op. Het kan dus zo zijn dat bij uitdiensttreding een positief saldo vakantiedagen overblijft en u deze moet uitbetalen. Maar wat is de waarde van een vakantiedag? En hoe gaat u om met variabele looncomponenten? De wet is daar niet duidelijk over. Echter de Kantonrechter Noord-Nederland deed hier onlangs uitspraak over.

Onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie

Eerder schreven wij al dat de rechter in een uitspraak van 2 juni 2015 oordeelde dat zoals de vakantietoeslag en de werkgeversbijdrage pensioenpremie, onderdeel uitmaken van het vakantieloon. Bij opname van vakantiedagen moeten deze componenten doorbetaald worden. Dat geldt ook voor de onregelmatigheidstoeslag, ook al ondervinden werknemers tijdens hun vakantie niet het nadeel waar de toeslag als compensatie voor bedoeld is. En omdat werknemers bij uitbetaling van vakantiedagen niet in een nadeliger positie mogen komen te verkeren dan bij opname van de vakantiedagen, tellen deze beloningscomponenten ook mee voor de waarde van een uit te betalen vakantiedag.

Vaste bonus en een winstdelingsuitkering ook vakantieloon

De (nog niet gepubliceerde) uitspraak van de Kantonrechter Noord-Nederland van 28 februari 2017 voegt daar nog aan toe dat ook een vaste bonus en een winstdelingsuitkering tot het vakantieloon behoren. Vanwege dit structurele karakter én omdat de werkgever steeds benadrukte dat de winst mede dankzij de inzet van de werknemer was gerealiseerd, was de kantonrechter van mening dat deze componenten ‘intrinsiek samenhangen met de taken van de werknemer waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt’ en dus in de vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen moeten worden betrokken.

Volgens de huidige stand van de rechtspraak bestaat dit intrinsieke verband met de taken van de werknemer met de volgende beloningscomponenten:

  • de vakantietoeslag;
  • de dertiende maand;
  • structurele bonussen;
  • winstdelingsuitkeringen die mede afhankelijke zijn van de prestaties van de werknemer of het team waar de werknemer deel van uitmaakt;
  • de werkgeversbijdrage pensioenpremie;
  • de onregelmatigheidstoeslag en avond-/nacht- en weekendtoeslag;
  • de ploegentoeslag.

Mogelijk breidt deze opsomming in de toekomst nog (verder) uit.

Risico op loonvordering

Het komt in de praktijk nog regelmatig voor dat werkgevers alleen het basissalaris en de vakantietoeslag tot uitgangspunt nemen voor de uitbetaling van vakantiedagen. Dat is echter niet in lijn met de hiervoor aangehaalde uitspraken en brengt het risico met zich mee dat een werknemer (achteraf) een loonvordering instelt. Het is dan ook verstandig om in het kader van een vaststellingsovereenkomst afspraken te maken over de uitbetaling van vakantiedagen en welke beloningscomponenten daarbij worden betrokken, of – met het oog op een vrijstelling van werkzaamheden – dat de niet-genoten vakantiedagen geacht worden te zijn opgenomen.

Wilt u meer informatie over de uitbetaling van vakantiedagen en/of de wijze waarop de waarde daarvan berekend dient te worden? Neemt u dan contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.