article banner
Actualiteit

Payrollondernemers opgelet!

Tessa Viragh Tessa Viragh

Voor payrollwerkgevers en -werknemers veranderen de regels voor ontslag. De regels zijn al gedeeltelijk gewijzigd per 1 januari 2015, nl. voor werknemers die ná die datum in dienst zijn getreden bij een payrollbedrijf. Per 1 juli 2015 wijzigen de regels nogmaals voor alle payrollwerknemers. Ontslag van payrollwerknemers wordt daarmee steeds lastiger.

Wij zetten voor u de wijzigingen van de regels op een rij.

Wat is payrolling?

Van payrolling is sprake als de opdrachtgever de werknemer werft en selecteert, het payrollbedrijf de werknemer in dienst neemt en stelt het payrollbedrijf de werknemer vervolgens exclusief ter beschikking aan die opdrachtgever. Ook komt het voor dat de opdrachtgever zijn gehele personeelsbestand aan een payrollbedrijf overdraagt en het payrollbedrijf dit personeel vervolgens aan hem ter beschikking stelt.

Payrollen valt meestal niet onder de regels voor uitzendbureaus, omdat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod met betrekking tot arbeid (de allocatiefunctie) ontbreekt bij de payrollwerkgever: de werving en selectie vindt immers plaats door de opdrachtgever.

Tot 1 januari 2015 kon u een payrollwerknemer ontslaan als u aannemelijk kon maken dat de opdrachtgever de opdracht beëindigde. Bij de aanvraag voor een ontslagvergunning toetste het UWV de reden van beëindiging van de opdracht niet inhoudelijk.

Regels per 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 moet u de reden voor het ontslag onderbouwen. Is er geen redelijke grond aanwezig, dan kunt u niet tot ontslag overgaan. De omstandigheden bij de opdrachtgever zijn bepalend bij de beoordeling van het ontslag. Het UWV gaat na of bij de opdrachtgever sprake is van zodanige omstandigheden dat de opdracht terecht is beëindigd.

Beëindigt de opdrachtgever de overeenkomst met u, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende werk is, dan moet u aannemelijk maken dat het vervallen van een arbeidsplaats bij de opdrachtgever noodzakelijk is. Slaagt u hier niet in, dan mag u niet overgaan tot ontslag. Functioneert de payrollwerknemer - bijvoorbeeld - onvoldoende, dan moet u dit tijdig met de payrollwerknemer hebben gecommuniceerd en moet u deze de gelegenheid hebben gegeven zijn of haar functioneren te verbeteren. Doet u dat niet, dan kunt u niet ontslaan.

Deze nieuwe regel geldt alleen voor payrollwerknemers die ná 1 januari 2015 in dienst zijn getreden.

Op deze regel is één uitzondering, namelijk: als de opdrachtgever gedurende drie maanden zijn betalingsverplichtingen niet nakomt en u voor de betreffende werknemer geen ander werk heeft.

Afspiegelingsbeginsel

Houdt u er bovendien rekening mee dat als er meer werknemers hetzelfde werk doen, het afspiegelingsbeginsel bij ontslag van toepassing is. Als de payrollwerknemer volgens die regel niet aan de beurt is om ontslagen te worden, kunt u hem niet ontslaan.

Regels ná 1 juli 2015

Na 1 juli 2015 gelden de nieuwe regels voor alle payrollwerknemers, dus ook voor diegene die al vóór 1 januari 2015 in dienst waren. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht in werking en worden de regels voor alle payrollwerknemers gelijkgetrokken. Lees meer informatie over .

Aanpassen contract met opdrachtgever

Vanzelfsprekend is het aan te raden uw overeenkomst met de opdrachtgever aan de gewijzigde regels aan te passen en de te verwachten kosten te verwerken in uw tarieven.

Advies?

Heeft u vragen over payrolling of wilt u uw standaardcontract aanpassen aan de nieuwe regels? Neem hiervoor contact op met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.