article banner
Accountancy

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening 1 november in werking

De nieuwe Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening - Wijzigingen Titel 9 BW 2 is op 19 oktober in de Staatscourant gepubliceerd en treedt per 1 november 2015 in werking.

Zoals eerder gemeld geldt deze nieuwe wet voor boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2016. Volgens het overgangsregime mogen ook voor boekjaren, die zijn aangevangen vóór 1 januari 2016, de nieuwe groottecriteria worden toegepast bij het bepalen welk regime van toepassing is.

Let op: wanneer hiervoor gekozen wordt, zijn ook alle andere bepalingen uit de nieuwe wet van toepassing. Cherry-picking is daarmee niet mogelijk. Ook de opmaaktermijn en de deponeringstermijn worden met 1 maand verkort naar respectievelijk 10 maanden en 12 maanden.

Er is discussie over de vraag of de nieuwe wet ook voor boekjaar 2014 toegepast mag worden. Het uitgangspunt is steeds dat de vennootschap wel aan de opmaak- en deponeringstermijn moet voldoen. Echter, bij boekjaar 2014 wordt niet voldaan aan de opmaaktermijn (de wet treedt immers per 1 november 2015 in werking), maar wel aan de deponeringstermijn. De vraag is daarom of de nieuwe wet al geldt voor boekjaar 2014.

Zowel het ministerie van Veiligheid en Justitie als de RJ doen hier geen uitspraak over. De NBA heeft toegezegd dat zij op korte termijn met een standpunt komen. Wij wachten de reactie af.

De nieuwe wet kan niet worden toegepast voor boekjaren 2013 en eerder die nog open staan, dan wordt namelijk niet voldaan aan de opmaak- en deponeringstermijn.

NB De Raad voor de Jaarverslaggeving zal in dit najaar de Richtlijnen voor de Jaarrekening jaareditie 2015 uitbrengen, waarin ook de nieuwe Uitvoeringswet is opgenomen.