article banner
Healthcare

WNT 3: meer inzicht in effecten noodzakelijk

Jeroen Bos Jeroen Bos

In april 2016 ving een consultatieronde aan voor de Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT (WNT 3). Deze wet beoogt ook de bezoldiging van de werknemers in de (semi) publieke sector te normeren. Sinds de invoering van de WNT is alleen de bezoldiging van topfunctionarissen genormeerd. Met de WNT 3 wil men een scheefgroei in beloning tussen functies voorkomen. In april 2017 gaf de Raad van State advies ten aanzien van het wetsvoorstel.

Regeerakkoord: afzien van WNT 3

Uit het nieuwe regeerakkoord 2017 – 2021 kan impliciet worden afgeleid dat de regering af ziet van het indienen van het wetsvoorstel WNT 3 bij de Tweede Kamer. Op 27 oktober 2017 werd echter door Tweede Kamerlid Öztürk alsnog een initiatiefwetsvoorstel ingediend van de WNT 3, waardoor toch mogelijk leek dat deze wet er kan komen.
Inmiddels is op 14 november een nader rapport gepubliceerd van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Koning ten aanzien van het wetsvoorstel WNT 3 en het advies van de Raad van State, die hierbij openbaar is gemaakt. De Raad van State acht het wetsvoorstel te prematuur en adviseert het wetsvoorstel niet in te dienen. Beter inzicht in de effecten van de WNT is noodzakelijk.

Indienen wetsvoorstel niet opportuun

In het licht van het advies van de Raad van State wordt het indienen van het wetsvoorstel niet opportuun geacht door de Minister. Mede omdat hoogwaardige en schaarse specialisten op het gebied van ICT, financiën of inkoop door een normering minder goed zijn aan te trekken in de (semi) publieke sector. De Minister verzoekt dan ook dat het wetsvoorstel buiten verdere behandeling wordt gelaten.

Wij houden de ontwikkelingen met betrekking tot de WNT nauwlettend in de gaten. Heeft u vragen over de WNT? Neem contact op met één van onze specialisten.

Gerelateerde artikelen