article banner
Healthcare

Zorggroepen vanaf 2016 vrijgesteld van btw op ketenzorg

Zorggroepen, gezondheidscentra en geboortezorgcentra in de eerstelijnszorg, betalen vanaf 1 januari 2016 geen btw meer over de vergoeding voor overheadkosten die zij ontvangen in het kader van ketenzorg. Dit is nu wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting, Bijlage B, letter b, onderdeel 20.

Bezwaar btw-heffing

Zorggroepen enz. protesteren al een aantal jaren tegen de btw-heffing over de vergoeding voor coördinatie en administratieve kosten (overhead) die zij moeten maken om de kwaliteit van en de samenwerking in de (keten)zorg te handhaven en waar mogelijk te optimaliseren.

Belastingdienst en belastingrechter(s) zijn echter van oordeel dat de overheadkosten niet in directe relatie staan met de gezondheidskundige verzorging van de patiënten en dat om die reden de medische vrijstelling niet kan worden toegepast. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde 25 maart 2016 overeenkomstig een eerdere uitspraak van het Hof Amsterdam.

Rechtsongelijkheid voorkomen

Vast staat dat de Belastingdienst over de belastbaarheid van de overheadkosten in de ketenzorg landelijk géén uniform strandpunt heeft ingenomen. Onafhankelijk van elkaar hebben inspecteurs zowel ingestemd met toepassing van de vrijstelling als het belasten van de overheadvergoeding, of een latere ingangsdatum of überhaupt geen standpunt ingenomen in verband met de destijds lopende discussie met de ministeries van VWS en Financiën.

Een zeer onbevredigende situatie nu belanghebbenden voor de belastingrechter moeten aantonen dat dat de Belastingdienst - landelijk gezien - in de meerderheid van de gevallen heeft beslist dat ook over het verleden geen btw verschuldigd was. Het gevolg is rechtsongelijkheid met veelal grote financiële gevolgen voor de betrokken zorggroep.

Advies

Ons advies is om in elk geval bezwaar aan te tekenen tegen naheffingsaanslagen waarvan de bezwaartermijn (zes weken na dagtekening) nog niet is verlopen. Wij kunnen u daarbij desgewenst ondersteunen. Neem contact op met één van onze btw-specialisten of healthcare specialisten.