Vorige week was aangekondigd dat het huidige coronasteunpakket verlengd zal worden met 3 maanden. Gisteren heeft het demissionaire kabinet definitief de verlenging aangekondigd. Onder andere de NOW, de TVL en de Tozo blijven na 1 juli nog drie maanden doorlopen.
Wij zetten de belangrijkste updates voor u op een rij

NOW 4

De NOW kende vijf periodes: NOW 1, NOW 2, NOW 3.1, NOW 3.2 en NOW 3.3. Om werkgevers zoveel mogelijk te ondersteunen wordt de NOW onaangepast verlengd met een periode van drie maanden. Dat betekent dat de NOW 4 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. Net als bij de NOW 3 is het maximale vergoedingspercentage 85% en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag 40% en de maximale vergoeding per werknemer twee keer het maximum dagloon.

Als nieuwe referentiemaand voor de loonsom wordt februari 2021 gehanteerd omdat deze maand een representatiever beeld geeft van de huidige loonsom. De oude referentiemaand (juni 2020) wordt voor de NOW 4 losgelaten.

Onze tabel met de voorwaarden en de verschillen van de NOW en het NOW 4 stroomschema passen wij de komende periode aan.

Aanpassen omzetbegrip NOW

Op dit moment telt de TVL mee als omzet voor de NOW, hetgeen gevolgen heeft voor de hoogte van de NOW-subsidie. Vanaf NOW 3 en NOW 4 zal de ontvangen TVL-subsidie niet meer mee tellen voor de berekening van de omzet voor de NOW. Wanneer NOW 3 al is aangevraagd, zal deze aanpassing zich pas laten zien bij de vaststelling van de definitieve subsidie. Bij aanvraag van het subsidievoorschot van de NOW 4 (en eventueel ook nog voor de derde tranche van NOW 3) kan al rekening gehouden worden met het aangepaste omzetbegrip.

Daarnaast heeft het kabinet ook overwogen om een andere berekening te hanteren bij de definitieve subsidie in het geval van een gedaalde loonsom. Echter, vanwege de te grote risico’s is besloten om deze wijziging niet in te voeren.

TVL Q3 2021

De TVL-subsidiepercentages zijn meerdere keren verhoogd toen de coronamaatregelen strenger werden en de lockdown (en later ook avondklok) van kracht waren. Bij een omzetdaling van ten minste 30% ontving de ondernemer in Q3 2020 nog een tegemoetkoming in de vaste lasten van 50% naar rato van de omzetdaling. Vanaf Q2 2021 is de vergoeding verhoogd naar een vlak percentage van 100%

Per 1 juli 2021 wordt de TVL met 1 kwartaal verlengd zonder aanpassingen. Het vergoedingspercentage blijft 100% en de drempel van het omzetverlies van 30% blijft gehandhaafd. De regeling blijft in het derde kwartaal ook openstaan voor niet-mkb bedrijven. Het maximumbedrag dat een mkb-ondernemer kan ontvangen blijft 550.000 euro en voor grote bedrijven wordt dit 600.000 euro. In het derde kwartaal blijft het ook mogelijk om als referentiekwartaal Q3 2020 in plaats van Q3 2019 te kiezen.

Verhoging maximale subsidie grote ondernemingen

Ook de TVL kent naast de verlenging van 3 maanden een extra wijziging. Niet-mkb bedrijven kunnen vanaf Q2 2021 ook TVL aanvragen. Deze grote bedrijven kunnen per groep één aanvraag indienen, van maximaal 600.000 euro. Voor mkb-bedrijven geldt echter dat zij per werkmaatschappij/dochterbedrijf een aanvraag kunnen indienen van maximaal 550.000 euro, tot het staatssteunplafond van 1,8 miljoen euro is bereikt.

Om ervoor te zorgen dat het verschil tussen de maximale subsidie van een mkb bedrijf en niet-mkb bedrijf wordt verkleind, wordt de maximum subsidie voor de TVL Q2 2021 voor niet-mkb bedrijven eenmalig verhoogd van € 600.000 naar € 1.200.000.

De tabel met de voorwaarden en verschillen van de TVL passen wij de komende periode aan.

Tozo 5

De Tozo-regeling biedt sinds 1 maart 2020 inkomensondersteuning voor levensonderhoud voor ondernemers, waaronder zzp’ers. De huidige Tozo regeling liep tot en met 30 juni. Met de aangekondigde verlenging van het steunpakket, wordt ook de Tozo verlengd tot 1 oktober 2021. De voorwaarden voor het recht op uitkering wijzigen niet. Wel zal meer de nadruk liggen op het activerende karakter van de Tozo. Ook worden de kaders voor terugbetaling van de lening bedrijfskapitaal versoepeld.

In dat kader van het activerende karakter is besloten om in de Tozo een aanvullende informatieplicht voor ondernemers op te nemen. Gemeenten kunnen die informatieplicht gebruiken om een beter beeld te krijgen van de ondernemers die gebruik maken van de Tozo en van wie er eventueel nog extra ondersteuning nodig heeft. De ondersteuning die gemeenten hierbij kunnen bieden ziet onder andere op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst, en de aanpak van schulden. Gemeenten zullen zelf bepalen of ze van deze informatieplicht gebruik maken en hoe ze deze – binnen de wettelijke kaders – in willen richten.

Daarnaast is de lening bedrijfskapitaal ook onderdeel van de Tozo. Hiervoor gold dat ondernemers op 1 juli 2021 zouden starten met de terugbetaling van de Tozo-lening. Om bedrijven meer financiële ademruimte te geven is besloten om deze terugbetalingsdatum zes maanden uit te stellen tot 1 januari 2022. Ook zal over deze zes maanden geen verschuldigde rente worden opgebouwd. Tevens wordt voor alle Tozo-leningen bedrijfskapitaal de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met anderhalf jaar verlengd, van 42 maanden naar 60 maanden.

TONK

De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege de coronacrisis de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Het kabinet heeft besloten om de TONK te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2021, waardoor het aanvragen van de TONK ook nog over de periode juli tot en met september 2021 mogelijk is.

Uitstel van betaling

Betreffende de fiscale maatregelen kondigt het kabinet allereerst aan dat er geen kwijtschelding van belastingschulden zal plaatsvinden. Daarnaast wordt het bijzonder uitstel van betaling ook niet verlengd. Dit houdt in dat ondernemers uiterlijk tot 1 juli 2021 uitstel van betaling van hun belastingschulden hebben. Vanaf 1 juli 2021 geldt dat nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen weer moeten worden hervat. Voor de loon- en omzetbelasting moet de belasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 tijdig worden voldaan. Het tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen is een voorwaarde voor het recht op de betalingsregeling.

Om ondernemers toch een beetje tegemoet te komen wordt de datum waarop gestart moet worden met de aflossing van de opgebouwde belastingschuld verplaatst van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022. Het is de bedoeling dat ondernemers hiermee de tijd krijgen om zich voor te bereiden op de aflossingsverplichting. Ook wordt de aflossingstermijn van de opgebouwde belastingschulden verlengd van 36 naar 60 maanden. Dit zorgt ervoor dat de maandelijkse termijnbedragen verlaagd worden. Deze maatregel, in combinatie met de latere startdatum, betekent dat ondernemers hun laatste aflossing pas in 2027 hoeven te doen.

 Invorderingsrente

Sinds 23 maart 2020 is het percentage van de invorderingsrente op 0,01% gesteld. Door de geleidelijke opening van de samenleving, veert de invorderingsrente geleidelijk weer terug naar 4%. Per 1 januari 2022 zal het percentage invorderingsrente gesteld worden op 1%. Op 1 juli 2022 wordt de rente verhoogd naar 2%. Vervolgens wordt de rente jaarlijks verhoog met één procentpunt naar het gebruikelijke tarief. Dit betekent dat de rente op 1 januari 2023 op 3% wordt vastgesteld en vervolgens op 1 januari 2021 op 4%.

Overige fiscale maatregelen

Naast het versoepelde uitstel voor de betaling van belastingen loopt een aantal fiscale maatregelen af per 30 juni 2021. Het kabinet verlengt deze fiscale maatregelen tot 1 oktober 2021.

  • het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen
  • het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers,
  • de onbelaste reiskostenvergoeding
  • de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen
  • het btw-nultarief op mondkapjes
  • de btw-vrijstelling voor de uitleen van zorgpersoneel
  • het btw-nultarief op COVID-19- vaccins en testkits
  • het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.

Opvallend is dat de versoepeling van het urencriterium niet verlengd zal worden. Vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 wordt geacht dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan hun onderneming hebben besteed. Vanaf 1 juli 2021 gaan weer enkel de uren die ondernemers daadwerkelijk aan hun onderneming besteden meetellen voor het urencriterium.

Vragen?

Heeft u vragen over de aangekondigde verlenging van het coronasteunpakket? Neem dan contact met ons op.