article banner
Fiscale Eindejaarstips 2018

Maatregelen voor IB-ondernemers

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor IB-ondernemers:

  • Eis vergeten investeringsaftrek op
  • Werk door totdat u op 1.225 uren zit
  • Besteed meer tijd in uw werkruimte
  • Wacht tot 1 januari 2019 met toekennen vergoeding voor uw partner
  • Voorkom verdamping verlies uit 2009
  • Schiet op met verhuizen

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Eis vergeten investeringsaftrek op

Het investeren in bedrijfsmiddelen kan u niet alleen de mogelijkheid bieden om afschrijvingskosten af te trekken, maar ook om een extra aftrekpost toe te passen: de investeringsaftrek. Er zijn drie vormen van de investeringsaftrek: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Als u in uw aangifte inkomstenbelasting over 2013 bent vergeten de investeringsaftrek toe te passen, kunt u de inspecteur in 2018 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering. Dit is wel het laatste jaar waarin u nog kunt verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2013.

Let op!
U mag voor dezelfde investering niet zowel de MIA als de EIA toepassen.

Let op!
Voor zowel de EIA als de MIA geldt dat u binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting u hiervan melding moet doen bij RVO.nl.

Werk door totdat u op 1.225 uren zit

Als ondernemer kunt u gebruik maken van diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting, zoals de ondernemersaftrek en de mogelijkheid om te doteren aan de oudedagsreserve. Om deze faciliteiten te mogen toepassen, moet u voldoen aan het zogeheten urencriterium. Dat betekent dat u in 2018 minstens 1.225 uur moet besteden aan uw onderneming. U kunt dit aannemelijk maken met een urenadministratie. Overigens wordt de grens niet aangepast als u maar een deel van het jaar ondernemer bent. In geval van zwangerschap, worden de uren die de onderneemster normaliter wel zou hebben gewerkt in de 16 weken rondom de bevalling toch meegeteld.

Let op!
Een voorwaarde is ook dat u meer dan de helft van uw totale arbeidstijd besteedt aan uw onderneming. Daardoor is het van belang om niet te veel tijd te besteden aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld 'bijbaantjes' in dienstbetrekking). Deze eis geldt niet als u in een of meer van de voorgaande vijf kalenderjaren geen ondernemer was en in die periode hooguit twee keer de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.

Besteed meer tijd in uw werkruimte

Onder strikte voorwaarden kunt u de kosten van uw werkruimte aftrekken van uw belastbare winst over 2018. Van belang is dat u dit jaar voldoende inkomsten in of vanuit die werkruimte verwerft. Hoe dan ook moet u minstens 30% van uw arbeidsinkomen in die werkruimte verwerven en minstens 70% van het arbeidsinkomen in of vanuit die werkruimte verwerven. Beschikt u elders ook over een werkruimte, dan moet u in 2018 zelfs 70% van uw arbeidsinkomen in de werkruimte verwerven. In dit verband tellen pensioenuitkeringen ook als arbeidsinkomen. Ontvangt u in 2018 zo'n uitkering, zorg dan dus ervoor dat u voldoende overige arbeidsinkomsten in of vanuit de werkruimte behaalt in 2018 om te voldoen aan het 30%- en 70%-criterium.

Let op!
De werkruimteregeling en haar voorwaarden zien op de werkruimte in een woning die niet behoort tot uw ondernemingsvermogen. Bovendien moet het gaan om een deel van de woning dat naar maatschappelijke maatstaven zelfstandig is. Dit is een ingewikkeld begrip, dus overleg met uw adviseur of uw werkruimte als zodanig kwalificeert.

Wacht tot 1 januari 2019 met toekennen vergoeding voor uw partner

Heeft uw partner dit jaar minstens 525 uren aan arbeid verricht voor uw onderneming maar heeft u hem daarvoor tot nu toe nog geen vergoeding toegekend? Maar wilt u beginnen met het toekennen van een arbeidsvergoeding? Dan kunt u waarschijnlijk net zo goed nog even wachten tot na 2018 zodat u de meewerkaftrek kunt benutten. Als uw partner minstens 525 uren maar hooguit 875 uren in uw onderneming heeft gewerkt, is de meewerkaftrek 1,25% van de winst. Bij een hoger aantal uren stijgt de aftrek tot maximaal 4% van de winst (uw partner werkt dan minstens 1.750 uren in uw onderneming). Bepaalde vormen van winst, bijvoorbeeld stakingswinst, tellen niet mee voor de berekening van de meewerkaftrek.

Tip!
Een voordeel van het wel toekennen van een arbeidsvergoeding is dat deze aftrekbaar is. Een arbeidsbeloning van minder dan € 5.000 aan uw partner is echter niet aftrekbaar en evenmin belast bij uw partner. Reken dus uit wat het meest voordelig is. Vergeet ook de effecten niet die meer of minder inkomen kan hebben op heffingskortingen en toeslagen.

Voorkom verdamping verlies uit 2009

Heeft u in 2009 een fiscaal verlies geleden maar dit nog niet volledig verrekend? Dan is het waarschijnlijk beter als u dit jaar niet te veel aan fiscale winstuitstel doet. Bijvoorbeeld door af te zien van een dotatie aan de oudedagsreserve of een fiscale boekwinst op een bedrijfsmiddel te laten vrijvallen. Voor zover u het verlies uit 2009 niet weet te verrekenen met winst uit 2018, zal het namelijk op 1 januari 2019 verdampen.

Schiet op met verhuizen

Heeft u uw onderneming verplaatst rond 1 januari 2017? En bent u nu bezig met een verhuizing zodat u dichter bij uw werk komt te wonen? Dan doet u er goed aan de verhuizing snel af te ronden. Zo kunt u de fiscale aftrekpost voor verhuizing in het kader van een onderneming veiligstellen. De aftrekpost is gelijk aan het bedrag van de kosten van het overbrengen van de inboedel plus € 7.750. Onder de volgende omstandigheden stelt de fiscus dat in ieder geval sprake is van een verhuizing in het kader van de onderneming. Ten eerste moet de afstand tussen uw woning en uw werk eerst minstens 25 kilometer is geweest. Daarnaast moet tijdig de afstand van uw woning en de werkplek van uw onderneming zijn afgenomen met 60% of meer. Dit moet gebeuren binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming!

Tip!
Als u binnen twee jaar na de verplaatsing van uw onderneming verhuist en de reisafstand voldoende wordt verkort, is in ieder geval sprake van een verhuizing in het kader van de onderneming. Deze formulering impliceert dat u ook op een andere manier kunt aantonen dat u in het kader van uw onderneming bent verhuisd. Deze manier zal echter minder zekerheid geven.