Onze visie op de sector woningcorporaties is dat diverse ontwikkelingen, zoals verscherping van de regelgeving, de politieke wens dat de corporaties ‘zich beperken tot de kerntaak’ en de toenemende financiële druk, van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering van woningcorporaties. Hoe vergroot u uw bewegingsruimte in deze veranderende tijden? Hoe maakt u social impact meetbaar? En hoe kunt u groeikansen benutten? 

De conclusies uit de parlementaire enquête leidden al tot een verscherping van de regelgeving van de corporaties en een politieke wens dat de woningcorporaties 'zich beperken tot de kerntaak'. De financiële druk op de woningcorporaties is de afgelopen jaren ook toegenomen. Te noemen zijn de verhuurdersheffing en de vennootschapsbelasting. Hoe gaat u om met wet- en regelgeving, integriteit (ook in de keten) duurzaam ondernemen, beschikbaarheid en betaalbaarheid binnen uw corporatie?

Investeringen

Woningcorporaties investeren momenteel minder in nieuwbouw. Terwijl er in Nederland juist sprake is van een grotere woningnood. De aanleiding kan zijn dat de woningcorporaties de ontvangen huur anders moeten besteden.

Onderstaand een globaal overzicht van bestedingen van woningcorporaties.


Wet- en regelgeving

De indruk bestaat dat er momenteel (te) veel wet en regelgeving is binnen de sector. Er is onzekerheid over waar de corporatie precies aan moet voldoen of hoe de rule-based regelgeving in de praktijk werkbaar is. Ook kan de vraag naar maatschappelijk (geïntegreerd) verantwoorden via ‘integrated reporting’ toenemen. Hierbij zijn governance, integriteit en duurzaamheid focuscriteria.

Duurzaam ondernemen

De regering en samenleving verwachten veel van de corporaties op gebied van duurzaamheid. Er zijn doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs om de CO2-uitstoot te realiseren. Ook liggen er verwachtingen om het energieverbruik te reduceren en zo de betaalbaarheid voor huurders te vergroten. In de nabije toekomst speelt het gasloos bouwen en renoveren in de sector. Ook geeft de snelheid van renoveren kansen en druk vanwege innovatieve concepten zoals 'badkamer in één dag'. Om meer klantgericht te werken krijgen planningen een meer flexibel karakter. Dit vergt ook andere samenwerking in de keten, zowel voor de processen als voor de systemen.

Social impact meten

Wanneer u kunt laten zien wat uw impact is op sociaal gebied en dit dus concreet meetbaar maakt - soms met met zorginstanties, gemeenten en andere partijen - dan bent u in staat proactief en gezamelijk op te trekken en de kosten te beperken en mogelijk tot een herverdeling te komen van de lasten. Dit tot een ieders voordeel.

Beschikbaarheid

De sector kampt met het probleem van de oplopende wachtlijsten. Ook valt de 'middengroep' tussen wal en schip. De instroom van urgente doelgroepen neemt toe en zorgt voor specifieke problematiek in de wijk. Ouderen zullen langer zelfstandig wonen. Ook is een veranderende vraag naar aanleiding van nieuwe woonconcepten, zoals tiny houses.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid staat onder druk vanwege belastingen, heffing en kabinetsplannen. In een markt met tekorten groeit ook de vraag om grote investeringen. Naast behoefte aan assetmanagement ligt er ook een uitdaging in beheer en gebruik van digitale data (ook financieel).

Kortom, corporaties spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Grant Thornton heeft een groeiambitie in de sector woningcorporaties. Een solide basis is hiervoor essentieel. Daarom heeft onze partner drs. Karin van Wijngaarden AA RA RB haar focus op woningcorporaties met als doel de uitbouw van de dienstverlening aan de corporaties. Piet Klop RA van Public Values BV is aangetrokken om dienstverlening aan de corporaties te ondersteunen. Piet heeft jarenlange ervaring in de multidisciplinaire dienstverlening aan corporaties.

Grant Thornton kan u helpen bij:

 • controle van (geïntegreerde) financiële en MVO-verslaggeving (integrated reports, CO2-verklaringen);
 • het in kaart brengen van mogelijke risicogebieden omtrent AVG en cybersecurity, incl. IT audits en het aanbieden van social hackers;
 • de advisering bij een fusie, overname of samenwerking;
 • pre audit services om uw controle kosten laag te houden;
 • financieel advies over invulling van de externe controller functie, de analyse en ondersteuning bij het verzorgen van managementinformatie en externe rapportagevereisten;
 • het benutten van fiscale kansen, voor bijvoorbeeld de verhuurdersheffing, btw (eventueel samenloop met), overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen, o.a. door het gebruik van door ons ontwikkelde checkers, voor o.a. btw en ;
 • het in control krijgen en blijven omtrent fiscaliteiten met het tax control framework;
 • het afsluiten en onderhouden van een met de Belastingdienst;
 • uw beloningsvraagstukken in relatie tot de Wet normering topinkomens;
 • het inzicht krijgen in fraude en integriteitsrisico's;
 • de beoordeling van privacy risico's voor de verwerking van persoonsgegevens (AVG);
 • controle van jaarrekening en dvi; en
 • subsidieadvies en -verantwoordingen;, incl. het verzorgen van payroll, healthchecks, en het ter beschikking stellen van HR-coaches die u helpen zelf de personeelsadministratie te verzorgen.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Karin van Wijngaarden
Partner accountancy | adviseur familiebedrijven
Karin van Wijngaarden