article banner
Legal

Detacheren van werknemers binnen het concern

Het detacheren van werknemers binnen het concern van werkgever kan onder de werkingssfeer van de Cao voor Uitzendkrachten vallen. Zo oordeelde de Kantonrechter Arnhem op 4 november 2015. Vooral voor personeels-bv’s en werkgevers die een groot deel van hun personeelsbestand aan groepsmaatschappijen uitlenen, is deze uitspraak van groot belang. De werkgever kan namelijk verplicht zijn de Cao voor Uitzendkrachten toe te passen, zonder dat de werkgever de bedoeling heeft om als uitzendwerkgever te fungeren.

De Cao voor Uitzendkrachten is van toepassing op uitzendwerkgevers die meer dan de helft van hun loonsom verdienen met het uitzenden van personeel. Het werk wordt dan verricht onder toezicht en leiding van degene die de werknemers inleent in plaats van onder het gezag van de (uitzend)werkgever.

Allocatiefunctie

Uitzendwerkgevers brengen gewoonlijk de vraag naar en het aanbod van tijdelijke arbeid bij elkaar. Dit is de zogenaamde allocatiefunctie die uitzendbureaus vervullen. In de rechtspraak is al een aantal keer de vraag gesteld of het vervullen van deze allocatiefunctie noodzakelijk is om als uitzendwerkgever te worden aangemerkt. Het antwoord is echter niet steeds hetzelfde.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 3 februari 2015 dat het vervullen van de allocatiefunctie als zodanig nodig is om te kunnen spreken van een uitzendovereenkomst, alhoewel deze functie niet in de wettekst is opgenomen.

Het Gerechtshof Amsterdam (9 september 2014 en 28 oktober 2014) en het Gerechtshof Den Haag (30 september 2014) kwamen tot het tegenovergestelde oordeel: de zogenoemde allocatiefunctie valt in de wettekst niet te lezen en vloeit daar ook niet uit voort en is dus ook niet van belang bij de vraag of sprake is van uitzending.
Het laatste woord hierover is echter nog niet gezegd. Tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 28 oktober 2014 is cassatie ingesteld, zodat de Hoge Raad zich hierover zal moeten buigen.

Sprake van uitzending

In de zaak waarover de Kantonrechter Arnhem moest oordelen, kwam de rechter tot het oordeel dat sprake was van uitzending. Het ging in die zaak om een personeels-bv die haar werknemers bedrijfsmatig ter beschikking stelde aan twee groepsmaatschappijen, waarmee meer dan 50 procent van het totale premieplichtig loon op jaarbasis was gemoeid. Hierdoor was de personeels-bv verplicht om de Cao voor Uitzendkrachten toe te passen en zag zij zich geconfronteerd met nalevingsacties van de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU), zoals nabetalingen aan werknemers en SNCU, dwangsommen en schadevergoeding.

Deze uitspraak is niet alleen van belang voor personeels-bv’s; ook “gewone” werkgevers die bedrijfsmatig werknemers detacheren en daarmee meer dan de helft van hun loonsom verdienen, kunnen verplicht zijn de Cao voor Uitzendkracht toe te passen. Let als werkgever dus goed op in welke mate u werknemers detacheert.

Voor vragen over detachering binnen het concern en de toepassing van de Cao voor Uitzendkrachten kunt u contact opnemen met één van onze bedrijfsjuridisch adviseurs.