article banner
Tax

Multi Level Marketing: inkomstenbelasting is de btw niet

Bob van der Steen

Commissies verkregen via Multi Level Marketing (MLM) zijn een bron van inkomen. Aldus een recente uitspraak van het Hof den Bosch in hoger beroep over de belastingplicht voor inkomstenbelasting en omzetbelasting (btw). Bent u als ondernemer actief in de MLM branche? Lees wat de mogelijke gevolgen voor uw inkomstenbelasting en omzetbelasting zijn.

Wat is Multi Level Marketing?

Het typische aan MLM is dat een MLM ondernemer producten verkoopt via een netwerk van onafhankelijke particulieren, die ook wel members, associates of distributors (hierna lid) worden genoemd. Een lid kan commissie verdienen als een ander lid in zijn/haar netwerk, producten koopt van de MLM ondernemer. In het kort komt het erop neer dat hoe succesvoller men is in het bouwen van een netwerk, des te meer commissie verdiend kan worden. De vraag is of al deze commissies belastbaar zijn voor de inkomstenbelasting en btw.

Lees meer btw-gerelateerde artikelen >>

Inkomstenbelasting

Voor het heffen van inkomstenbelasting moet er een 'bron van inkomen' zijn. Dit wordt getoetst aan de hand van de volgende drie elementen:

  • Er dient voordeel beoogd te worden. Dit lid begon al snel met het intensief opbouwen van een eigen netwerk waardoor hier aan voldaan is.
  • De inkomsten zijn redelijkerwijs te verwachten. Dat was in dit geval, door het uitgebreide eigen netwerk, duidelijk te verwachten.
  • Deelname economisch verkeer. Het lid handelt ook buiten de privésfeer en neemt daarmee deel aan het economisch verkeer.

Commissie is een bron van inkomsten

Het Hof concludeert dat de commissies een bron van inkomen vormen. Deze beoordeling wijkt af van het arrest van de Hoge Raad uit 2004 (de zaak WIN). In die zaak was sprake van een lid dat er relatief weinig aan deed en weinig commissie verdiende. De Hoge Raad oordeelde toen dat er geen sprake was van een bron van inkomen omdat de inkomsten niet redelijkerwijs te verwachten waren. De inkomsten waren voornamelijk afhankelijk van de aangebrachte leden die een minimale verkoopdrempel moesten halen en hadden een speculatief karakter.

En ook winst uit onderneming

Over een bron van inkomsten is in principe inkomstenbelasting verschuldigd. Dit inkomen kan vallen onder 'resultaat uit overige werkzaamheden' of onder 'winst uit onderneming'. In het laatste geval kan gebruik gemaakt worden van diverse fiscale aftrekposten. Er is sprake van winst uit onderneming als er met een onderneming een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid aan het maatschappelijk productieproces wordt deelgenomen met het oogmerk om daarmede winst te behalen.

Deze voorwaarde wordt getoetst aan de hand van de volgende elementen:

  • Duurzaamheid van de inkomsten. In deze zaak zijn er meerdere jaren activiteiten;
  • Er dient een winstverwachting te zijn. In deze zaak is meerdere jaren winst gemaakt. Deze kan ook voor komende jaren verwacht worden;
  • Er zijn investeringen gedaan om winst te behalen. Dit lid heeft naast de tijdsinvestering ook geïnvesteerd in een website, relatiebeheer en in bedrijfsmiddelen zoals een auto;
  • Men loopt ondernemersrisico. Het lid neemt voor eigen rekening en risico deel aan het economisch verkeer en de jaarlijkse winst kan fluctueren.

Samengevat: Door al deze omstandigheden is het Hof van mening dat voldaan is aan de vereisten voor winst uit onderneming. Dit betekent dat over de inkomsten inkomstenbelasting is verschuldigd, maar dat dan ook gebruik gemaakt kan worden van de aftrekposten die ter beschikking staan.

Zijn de commissies belast met btw?

Voor de btw gelden andere criteria. Heffing van btw is aan de orde als het lid regelmatig prestaties (diensten of leveringen van goederen) verricht in het economisch verkeer tegen een vergoeding. Hier stond niet ter discussie dat het lid ondernemer was voor de btw voor de verkoop van producten. Wel stond ter discussie of de commissies belast zijn met btw.

Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EG dient er een rechtstreeks verband te zijn tussen de dienst en de ontvangen vergoeding (commissie). Volgens het Hof is er in dit geval een rechtstreeks verband tussen de (reclame) dienst en de gehele ontvangen commissies. Als het lid namelijk meer inspanningen verricht om zijn of haar netwerk uit te breiden kan er ook worden verwacht dat de voordelen stijgen.

Samengevat

Van verschuldigdheid van btw over commissies is al snel sprake als het lid regelmatig commissies ontvangt. Op zich is dit niet vervelend, omdat de MLM ondernemer deze btw kan terugvragen via de aangifte. Het lid kan de btw op kosten en investeringen, zoals een computer, auto e.d. in aftrek brengen, zodat er per saldo vaak een voordeel in de vorm van een btw-teruggaaf kan worden behaald.

Wij sluiten niet uit dat de belastingdienst terughoudend is in het honoreren van het ondernemerschap voor de btw om die reden. Maar kan de belastingdienst dat wel na deze uitspraak en de jurisprudentie rondom het ondernemerschap van particulieren met zonnepanelen?

Voor veel leden kan de toepassing van de Kleine Ondernemers Regeling overigens een praktische oplossing bieden.

Wilt u meer weten over de toepassing van inkomstenbelasting en omzetbelasting voor Multi Level Marketing activiteiten? Neemt u dan contact op met onze btw-adviseurs.

Lees meer btw-gerelateerde artikelen >>

Gerelateerde artikelen