article banner
Actualiteit

Onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie?

René Zijdeman René Zijdeman

In de afgelopen maanden is een aantal proefprocessen aangespannen door FNV en Nederlandse Politiebond over de plicht tot betaling van toeslagen, zoals de overwerktoeslag en de onregelmatigheidstoeslag, in de periode dat de werknemer vanwege vakantie zijn werkzaamheden niet verricht. Werkgevers zijn verplicht om tijdens de vakantie van werknemers het gebruikelijke loon door te betalen, maar wat in dit verband onder het "gebruikelijke loon" moet worden verstaan was tot voor kort discutabel.

Onregelmatigheidstoeslag

De uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 2 juni jl bracht duidelijkheid over de vraag of tijdens de vakantie van werknemers ook andere beloningscomponenten dan het bruto salaris en het vakantiegeld doorbetaald moeten worden. In deze zaak maakte een werknemer, die werkzaam was in de zorg en alleen in nachtdiensten werkte en daarom een onregelmatigheidstoeslag ontving, aanspraak op doorbetaling van de onregelmatigheidstoeslag tijdens zijn vakantie.

Volgens de werknemer maakte de onregelmatigheidstoeslag deel uit van zijn gebruikelijke salaris. De werkgever deelde dit standpunt niet en beriep zich op de toepasselijke cao-bepaling (Cao Ziekenhuizen) waarin het salaris nadrukkelijk was gedefinieerd als het bruto-maandsalaris exclusief de vergoeding voor onregelmatige diensten.

In deze procedure stelde de rechtbank de werknemer in het gelijk. Het was normaal gebruik dat de werknemer ’s nachts zijn werkzaamheden verrichtte en dat daarmee de onregelmatigheidstoeslag een regulier deel uitmaakte van de werkzaamheden en waarvoor hij salaris ontving. Het feit dat de cao expliciet de onregelmatigheidstoeslag uitsloot van het loonbegrip maakt dat niet anders, zo oordeelde de rechtbank.

Toeslagen politieambtenaren

De Centrale Raad van Beroep, het hoogste rechtscollege in ambtenarenzaken, kwam tot hetzelfde oordeel in een zaak die was aangespannen namens de politiebonden. De Centrale Raad van Beroep bevestigde de vraag of de toeslagen van politieambtenaren, zoals de onregelmatigheidstoeslag en de verschuivings- en overwerkvergoeding, ook tijdens de vakantie moeten worden doorbetaald.

Reguliere beloningscomponenten

De hiervoor aangehaalde uitspraken maken duidelijk dat de beloningscomponenten die regulier deel uitmaken van de werkzaamheden tijdens de vakantie volledig betaald dienen te worden, ook al bepaalt de cao anders. Werknemers ondervinden tijdens hun vakanties weliswaar niet het nadeel waar de toeslag als compensatie voor bedoeld is, zoals het werken in nachtdiensten.

Desondanks kunnen werknemers daarop aanspraak (blijven) maken gedurende perioden dat zij dit ongemak niet ervaren, zoals tijdens vakanties. Het belang van deze uitspraken voor sectoren waar in onregelmatige diensten wordt gewerkt of recht op toeslag bestaat is groot: de aanspraken van werknemers werken tot vijf jaar terug! Zij kunnen met terugwerkende kracht alsnog aanspraak maken op de toeslagen tijdens hun vakantie.

Neem contact op

Wilt u meer weten over onregelmatigheidstoeslagen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Grant Thornton. Ook kunt u direct contact opnemen met mr. René Zijdeman via 088-6769497 of rene.zijdeman@nl.gt.com).