article banner
Tax

Pensioenleeftijd stijgt naar 68 jaar, wat moet u doen?

Edzo Boven Edzo Boven

Per 1 januari 2018 wordt de pensioenleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Het gevolg is dat u als werkgever of HR-manager bij iedere pensioenregeling moet beoordelen of deze binnen de fiscale regels blijft. De meeste pensioenregelingen moeten om die reden uiterlijk per 1 januari 2018 aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving. Verzekeraars versturen wijzigingsvoorstellen aan werkgevers. De vraag daarbij is of een dergelijk aanpassingsvoorstel voor werkgever (en werknemers) de beste keuze is. Daarnaast speelt nog een aantal juridische en arbeidsrechtelijke aspecten waar u rekening mee moet houden.

Aanpassingen

De pensioenleeftijd stijgt per 1 januari 2018 van 67 jaar naar 68 jaar. Het fiscaal maximale opbouw-percentage voor pensioen blijft echter gelijk (in middelloon 1,875 procent per jaar). Doordat de pensioenleeftijd stijgt, leidt dit voor werknemers tot een achteruitgang in pensioen van circa 7% Veel pensioenregelingen betreffen tegenwoordig een beschikbare premieregeling. Van belang is te onderkennen dat met ingang van 1 januari 2018 de fiscaal maximale premiestaffels naar beneden aangepast worden. De pensioenregeling moet u tijdig hierop aanpassen.

Kans op overschrijding fiscale maxima

Indien geen aanpassing plaatsvindt, is de kans aanwezig dat de fiscale maxima worden overschreden. In dat geval wordt de regeling 'fiscaal bovenmatig' en leidt dit tot het direct in de (loon)belastingheffing betrekken van de volledige pensioenaanspraak(!). Daarover is dan direct loonbelasting verschuldigd en 20 procent boete, de zogenaamde 'revisierente'.

Vier vragen en aandachtspunten die van belang zijn:

 1. Snelle actie vereist
  De aanpassing moet u tijdig, dat wil zeggen vóór 1 januari 2018, doorvoeren. Snelle actie is vereist! Zoals hieronder blijkt, kan niet worden volstaan met het alleen maar accepteren van het aanpassingsvoorstel van de verzekeraar.

 2. Wijziging van de arbeidsvoorwaarde 'pensioen'
  Ondanks dat deze wijziging is ingegeven door een wetswijziging, is er sprake van een wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen. De pensioenaanspraken nemen af met circa 7 procent. Om die reden moeten werknemers akkoord gaan met deze wijziging. Door de wijziging wordt immers de pensioenaanspraak van de werknemer verslechterd. Het is ons advies om de werknemer, en de partner, schriftelijk voor akkoord te laten tekenen.

 3. Verplicht helder communiceren naar uw werknemers
  Op grond van de Pensioenwet is de werkgever verplicht een wijziging in de pensioenregeling helder aan de werknemers te communiceren. Naast deze verplichting is het eveneens in het belang van werkgever om dit te doen. Het versterkt de positie van de werkgever bij eventuele toekomstige juridische geschillen met werknemers of hun nabestaanden . De laatste jaren komen steeds vaker pensioengeschillen tussen werkgever en werknemers voor de rechter, waarbij regelmatig de werknemer in het gelijk wordt gesteld omdat geen goede communicatie heeft plaatsgevonden. De werkgever dient dan veelal direct een koopsom te storten ter compensatie van het verschil in pensioenaanspraken. Tegen de huidige rekenfactoren (lage rente en hoge levensverwachting) is één euro pensioen erg duur geworden, dus het financiële belang is groter geworden.

 4. Wat is de beste keuze?
  Het is de vraag of het voorstel tot aanpassing dat door de verzekeraar wordt gedaan voor de werkgever de beste keuze is. Het is immers niet verplicht de pensioenleeftijd naar 68 jaar te brengen. Ook het laten staan van de pensioenleeftijd op 67 jaar is soms mogelijk, echter wel met een lagere pensioenopbouw. Of dit gezien de stijgende AOW-leeftijd is te adviseren, hangt af van de situatie. Iedere situatie is anders, dus iedere aanpassing is maatwerk. Het is dus niet gezegd dat een uniform aanbod van een verzekeraar voor werkgever (en werknemers) de beste keuze is. Er zijn diverse keuzemogelijkheden, dus het inwinnen van een goed advies is belangrijk!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het aanpassen van uw pensioenregeling? Neemt u dan contact op met één van onze pensioenadviseurs.

Gerelateerde artikelen