article banner
Tax

Tewerkstellingsplicht weer vereist voor Japanse werknemers

John Boer John Boer

 

Heeft u als werkgever Japanse werknemers in dienst? Let op, want per 1 januari 2017 gaat wederom de tewerkstellingsvergunningplicht in. Tot 1 januari 2017 is een soepele overgangsregeling van kracht. In dit artikel informeren wij u over de aangekondigde wijzigingen.

24 december 2014 heeft de Afdeling rechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat er voor Japanse werknemers geen tewerkstellingsplicht meer was vereist.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) thans geïnformeerd dat Japanners niet meer zullen vallen onder de vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningplicht", aldus de berichtgeving van het UWV d.d. 18 juli jl.

Uitvoering wetgeving

Ondanks dat de Wet arbeid vreemdelingen wederom van toepassing is op Japanse werknemers is er een soepele overgangsregeling van toepassing. Dit betekent het volgende:

  • Japanse werknemers kunnen nog tot 1 januari 2017 zonder tewerkstellingsvergunning arbeid in Nederland verrichten.
  • Japanse werknemers die momenteel zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland werken mogen nog werkzaamheden in Nederland verrichten tot het einde van de geldigheid van hun huidige verblijfsvergunning.

Verblijfsvergunning

Aanvragen om verblijfsvergunningen voor Japanse werknemers die voor 1 januari 2017 zijn ontvangen worden conform het huidige soepele regime behandeld.

Dit houdt in dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst ("IND") geen advies aan het UWV vraagt inzake de toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Verlengingsaanvragen van een verblijfsvergunning

Verlengingsaanvragen van verblijfsvergunningen die de IND voor 1 januari 2017 ontvangt, is tevens het huidige soepele regime van toepassing.

Japanse werknemers die op dit moment in het bezit zijn van een verblijfsvergunning met de arbeidsmarktaantekening "Arbeid vrij toegestaan, tewerkstellingsvergunning niet vereist" en voor 1 januari 2017 een verlengingsaanvraag bij de IND indienen, behouden dezelfde arbeidsmarktaantekening.

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

De IND zal voor gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid die op of na 1 januari 2017 worden ontvangen, wederom een arbeidsmarktadvies van het UWV aanvragen.

Voor Japanse werknemers die voor een kortere periode dan 3 maanden in Nederland een dienstbetrekking aangaan, zal de werkgever in Nederland enkel een tewerkstellingsvergunning bij het UWV moeten aanvragen.

Heeft u vragen over de tewerkstellingsvergunningplicht? Of heeft u vragen over immigratie en het tewerkstellen van expats in Nederland? Neem contact op met onze Global mobility services adviseurs.