article banner
HR services

Toch alsnog lage ww-premie?

John Boer John Boer

Werkgevers krijgen extra de tijd om aan de administratieve verplichtingen voor de lage WW-premie te voldoen. Aldus minister Koolmees in een brief aan de Kamer. 1 januari 2020 treedt in werking en de WW-premiedifferentiatie is een onderdeel daarvan.

Lees ook: Wet arbeidsmarkt in balans: praktijkvragen over de WW-premie >>

Update 18 maart 2020 - Uitstel tot 1 juli administratie ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ premiedifferentiatie

In december 2019 heeft minister Koolmees werkgevers tot 1 april 2020 de tijd gegeven de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd over te leggen voor werknemers in vaste dienst (de zogenoemde coulanceregeling). Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli. Het coulanceregime, zoals beschreven in de brief van december en geldig voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

Oorspronkelijke artikel, 18 december 2019

Door deze aanpassing mag u als werkgever, ondanks het ontbreken van een , tot 1 april 2020 de lage premie toepassen. Dit geldt alleen voor werknemers die op 1 januari 2020 in dienst zijn, voor onbepaalde tijd voor een vast aantal uren. Als de schriftelijke arbeidsovereenkomst op 1 april 2020 nog steeds niet in de aanwezig is, moet u met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie afdragen.

De voorwaarden voor toepassing van het lage premiepercentage

De lage premie is voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit mag geen oproepovereenkomst zijn. Voor alle andere werknemers is de hoge premie verschuldigd. De arbeidsovereenkomst is geen oproepovereenkomst als:

  • de arbeidsduur van de werknemer is vastgelegd als één aantal uren (vaste uren);
  • en als in de arbeidsovereenkomst niet is afgeweken van de wettelijke bepalingen omtrent het recht op loon als de werknemer niet werkt door omstandigheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen.

Om ook daadwerkelijk de lage premie toe te passen, is een voorwaarde dat in de een kopie is opgenomen van de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • voorzien van een datum;
  • door beide partijen getekend.

Op de eerste dag van elk aangiftetijdvak wordt bepaald of aan de voorwaarden voor toepassing van het lage premiepercentage wordt voldaan.

Getekende en gedateerde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voldoende?

Uit de brief blijkt ook dat het niet voldoende is als er een door beide partijen getekende en gedateerde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is, waarbij vervolgens uitsluitend door de werkgever is bevestigd dat deze arbeidsovereenkomst voortaan voor onbepaalde tijd is aangegaan. Hiermee wordt een vraag beantwoord waarover tot nu toe geen duidelijkheid was. De minister geeft aan dat in dat geval alsnog een door beide partijen getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst moet worden opgemaakt, waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor de lage premie wordt voldaan (dus: arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, geen oproepovereenkomst). 

De minister geeft nog aan dat het niet nodig is om een volledige nieuwe arbeidsovereenkomst te maken. Een door beide partijen ondertekend addendum is voldoende. Dat addendum, dat ook moet worden bewaard in de loonadministratie, moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het addendum moet door beide partijen zijn getekend;
  • uit het addendum moet blijken dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is.

Heeft u advies nodig bij het opstellen van een addendum? Neem contact op met onze bedrijfsjuridisch adviseurs.

Actualiteiten