Op 9 december 2020 heeft het kabinet weer een aantal aanvullingen en wijzigingen gepubliceerd van het derde steun- en herstelpakket als gevolg van de huidige status van de coronacrisis. Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.
Onderwerpen

Wijzigingen NOW

Loket NOW 3.1 heropend

Vanwege de huidige maatregelen heeft de minister-president Mark Rutte in zijn toespraak van 14 december 2020 aangekondigd, dat het loket voor NOW 3.1-aanvragen per dinsdag 15 december opnieuw geopend wordt. Nederland gaat gedurende vijf weken in lockdown, waardoor meer bedrijven van de NOW gebruik moeten kunnen maken. Aanvankelijk was het loket geopend tot en met zondag 13 december 2020, dat wordt nu 27 december 2020.

NOW 3.2

Gezien de huidige status van de coronacrisis heeft het kabinet ervoor gekozen om de NOW in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Dit betekent dat de NOW 3.2 gelijk zal blijven aan de NOW 3.1. Het maximale vergoedingspercentage blijft 80% van de loonsom in plaats van 70%. Daarnaast blijft de loonsomvrijstelling 10%. Ook wordt het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen voor NOW 3.2 niet verhoogd naar 30%. Het minimale omzetverlies blijft 20%.

In onderstaande tabel vindt u een actueel overzicht van alle voorwaarden en verschillen per regeling. Op basis van deze tabel kunt u bepalen aan welke voorwaarden u moet voldoen als u NOW aanvraagt.

Verduidelijking omzetbegrip

Naast de wijzigingen van de NOW 3.2, heeft het kabinet het omzetbegrip van de NOW verduidelijkt.

Het omzetbegrip NOW sluit aan bij het jaarrekeningenrecht. Bij het bepalen van de omzet wordt er gekeken naar wat er voor de winst- en verliesrekening als netto-omzet worden gezien en naar alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid.

Om het omzetverlies te berekenen moet de vergelijking van de omzet 2019 met omzet 2020 consistent zijn. Voor de omzetbepaling in 2020 moeten dezelfde regels gevolgd worden als in 2019.

Om de netto-omzet te bepalen worden gerelateerde kortingen en de over de omzet geheven belastingen niet meegenomen bij de bepaling van de omzet. Ook overige opbrengsten worden gezien als omzet voor de NOW voor zover zij zien op de reguliere bedrijfsactiviteiten van een onderneming.

De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. Vijf corona-gerelateerde subsidies, namelijk de TVL, TOGS, Regeling continuïteitsbijdrage zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, worden gezien als omzet voor de NOW. Voor alle andere corona-gerelateerde subsidies wordt als uitgangspunt gehanteerd dat als een subsidie volgens het jaarrekeningenrecht als omzet wordt gezien voor de onderneming, het ook omzet is voor de NOW.

Wijzigingen TVL

Naast de wijzigingen van de NOW 3.2 heeft het kabinet besloten om ook de TVL niet af te bouwen ten opzichte van het vierde kwartaal 2020. Dit betekent dat het omzetverlies om in aanmerking te komen voor TVL Q1 2021 minimaal 30% blijft. Net als in het vierde kwartaal 2020 staat in het eerste kwartaal 2021 de TVL open voor alle sectoren. Uitgezonderd blijven:

  • krediet- en financiële instellingen (SBI 64, 65 en 66);
  • publiek gefinancierde scholen (SBI 85);
  • holdings (SBI 70.1);
  • huishoudens (SBI 97 en 98);
  • (internationale) overheidsinstellingen (SBI 84 en 99).

Daarnaast zal het subsidiepercentage voor het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 oplopen van 50% tot 70%. Voor een ondernemer met een omzetdaling van 30% zal het vergoedingspercentage gelijk blijven aan 50%, voor een ondernemer met 65% omzetverlies zal het vergoedingspercentage stijgen naar 60% en voor een ondernemer met 100% omzetverlies zal het vergoedingspercentage stijgen naar 70%.

De TVL Q4 2020 kan worden aangevraagd tot en met 29 januari 2021 17.00 uur.

Geen wijzigingen Tozo

Eind september heeft het kabinet al aangekondigd dat de invoering van de beperkte vermogenstoets in de Tozo uitgesteld wordt tot 1 april 2021. Tozo 3 loopt daarmee van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en bevat geen wijzigingen ten opzichte van Tozo 2.

Verlenging uitstel van betaling van belastingen

Het kabinet verlengt het uitstel van betaling tot 1 april 2021. Dit betekent dat uiterlijk tot 1 april 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van reeds verleende uitstel aangevraagd kan worden. Voor ondernemers die na 1 januari 2021 voor het eerst uitstel aanvragen, betekent dit dat zij tot 1 april 2021 hun betalingsverplichtingen, zoals de afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, niet hoeven te voldoen. Voor ondernemers die al eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel hadden ingediend, betekent dit dat zij alsnog om verlenging van uitstel tot 1 april 2021 kunnen verzoeken. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel automatisch tot 1 april 2021. Voor die ondernemers geldt in dat geval dus dat de nieuw opkomende verplichtingen pas vanaf 1 april 2021 hoeven te worden hervat.

Startende ondernemingen

Startende ondernemingen hebben vaak geen recht op NOW of TVL door het ontbreken van een referentieomzet. Het is het kabinet niet gelukt om binnen de NOW-regeling en de TVL-regeling een passende oplossing te vinden voor deze ondernemingen. Startende ondernemingen kunnen wel gebruik maken van de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen of kunnen gebruik maken van de Corona Overbruggingslening (COL-faciliteit), de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en kleine kredieten via Qredits. Daarnaast is het kabinet wel mogelijkheden aan het onderzoeken om het vermogen van startende bedrijven te versterken.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Naast de wijzigingen in de bestaande regelingen introduceert het kabinet ook een nieuwe regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze tegemoetkoming is voor huishoudens die door de omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen en onvoldoende aanspraak kunnen maken op de huidige regelingen. Naar verwachting zal het kabinet in samenwerking met gemeente op 1 februari 2021 een nadere uitwerking geven van deze tegemoetkoming.

Extra tegemoetkoming evenementenbranche

Op 27 oktober jl. heeft het kabinet al aangekondigd dat de seizoensgebonden ondernemers uit de evenementenindustrie kunnen rekenen op een extra tegemoetkoming. Dee contouren van deze regeling zijn inmiddels geschetst:

  • De regeling is gericht op de organisatoren en toeleveranciers van publieke evenementen. Hier vallen onder meer onder kermissen, sportevenementen en festivals, maar ook voor het publiek toegankelijke congressen en beurzen. Niet onder de afbakening vallen privé evenementen en besloten bedrijfsevenementen.
  • De extra tegemoetkoming is bedoeld voor bedrijven die wel in aanmerking zijn gekomen voor de TVL 1 en deze toegekend hebben gekregen, maar niet in aanmerking komen voor TVL Q4 2020 vanwege een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal 2019.
  • Ondernemers dienen voor minimaal 50% van hun omzet in het tweede en derde kwartaal van 2019 afhankelijk te zijn geweest van evenementen georganiseerd in diezelfde periode in 2019. Hoe dit aan te tonen wordt nog nader uitgewerkt.
  • Omdat de evenementensector geen vastomlijnde afbakening binnen de SBI-codes kent, zal er geen afbakening plaats vinden van SBI-codes.

Naar verwachting zal deze regeling voor het vierde kwartaal 2020 niet eerder dan de tweede helft van januari 2021 geopend worden. Daarnaast zal deze regeling ook opengesteld worden voor het eerste kwartaal 2021. Dat is naar verwachting begin februari 2021.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.